Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2697/96 van Eva KJER HANSEN aan de Commissie. Voorlichtingscampagne inzake het Europees systeem voor gebruik en bescherming van voedselprodukten met een specifiek karakter

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2697/96 van Eva KJER HANSEN aan de Commissie. Voorlichtingscampagne inzake het Europees systeem voor gebruik en bescherming van voedselprodukten met een specifiek karakter

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2697/96 van Eva Kjer Hansen (ELDR) aan de Commissie (9 oktober 1996)

Betreft: Voorlichtingscampagne inzake het Europees systeem voor gebruik en bescherming van voedselprodukten met een specifiek karakter

De Commissie heeft in de landbouwsector bovengenoemde voorlichtingscampagne op gang gebracht, die drie jaar loopt en waarvan deel uitmaken de "beschermde benaming van oorsprong¨ (BBO), de "beschermde geografische aanduiding¨ (BGA) en de "gewaarborgde traditionele specialiteit¨ (GTS). Voor dit doel is een krediet van 8,8 mln ecu beschikbaar. De campagne is op gang gebracht overeenkomstig artikel 5 van verordening 2037/93 van de Commissie ((PB L 185 van 28.7.1993, blz. 5. )).

Tijdens de politieke onderhandelingen met het oog op vaststelling van verordening 2081/92 van de Raad ((PB L 208 van 24.7.1992, blz. 1. )) over de bescherming van de geografische aanduiding en de benaming van oorsprong van landbouwprodukten en voedingsmiddelen uit zes landen (België, Denemarken, Duitsland, Nederland, het VK en Luxemburg) die samen een blokkerende minderheid vormden tijdens de stemming in de Raad, werd echter als voorwaarde gesteld dat iedere vorm van bijzondere economische steun in verband met deze produkten onaanvaardbaar was. Daarom werd het artikel inzake steun uit het voorstel voor een verordening geschrapt.

Tijdens de politieke onderhandelingen met het oog op vaststelling van verordening 2081/92 van de Raad werd krachtig geprotesteerd tegen bijzondere economische steun aan producenten, producentenverbanden e.d. die overeenkomstig de verordening van de Raad beschermde produkten produceren, beheersen of op de markt brengen.

Acht de Commissie het in overeenstemming met het besluit van de Raad dat zij thans Gemeenschapsgelden beschikbaar stelt voor een informatiecampagne, die er juist op is gericht de producenten te helpen bij het uitbreiden van hun kennis over de produkten?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie (28 oktober 1996)

Het geachte Parlementslid haalt terecht artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 2037/93 van de Commissie aan dat bepaalt dat "de Commissie de nodige maatregelen, met uitzondering van steun aan de betrokken producenten en/of verwerkers treft, om het publiek met de betekenis van de vermeldingen "BOB¨, "BGA¨, "beschermde oorsprongsbenaming¨ en "beschermde geografische aanduiding¨ in de talen van de Gemeenschap bekend te maken.¨. Verordening (EEG) nr. 1848/93 van de Commissie tot vaststelling van de toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 2082/92 van de Raad inzake de specificiteitscertificering voor landbouwprodukten en levensmiddelen ((PB L 168 van 10.7.1993. )) bevat een soortgelijk artikel dat in het kader van de specificiteitscertificering bepaalt dat "de Commissie de nodige maatregelen neemt om bij het publiek bekendheid te geven aan de betekenis van de vermelding en van het communautaire symbool¨. De Commissie heeft zich dus gehouden aan de besluiten van de Raad, die inderdaad in het voorstel een artikel had geschrapt waarbij aan de producentengroeperingen financiële steun werd toegekend.

In de gevoerde voorlichtingscampagne worden alleen de op het niveau van de Gemeenschap ingestelde complexe procedures en begrippen voor het publiek (producenten, maar ook distributeurs en consumenten) verduidelijkt. Daar deze communautaire certificeringssystemen niet verplicht, maar vrijwillig zijn, is het inderdaad noodzakelijk dat de communautaire regelgeving ter zake goed wordt begrepen, wil ze echt doeltreffend zijn. De producent moet begrijpen hoe hij van de betreffende communautaire regelgeving gebruik kan maken, en de distributeur en de consument moeten de betekenis begrijpen van de vermeldingen en het logo op de etiketten van de produkten.