Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2709/96 van Wolfgang NUßBAUMER aan de Commissie. Goedkeuring van steunverlening ten bedrage van 1,59 miljard schilling aan de sportartikelengroep HTM

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2709/96 van Wolfgang NUßBAUMER aan de Commissie. Goedkeuring van steunverlening ten bedrage van 1,59 miljard schilling aan de sportartikelengroep HTM

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2709/96 van Wolfgang Nußbaumer (NI) aan de Commissie (16 oktober 1996)

Betreft: Goedkeuring van steunverlening ten bedrage van 1,59 miljard schilling aan de sportartikelengroep HTM

De Europese Commissie heeft haar goedkeuring gehecht aan de toekenning van overheidssteun ten bedrage van 1,59 miljard schilling aan de sportartikelengroep HTM per 30 juli 1996.

1. Welke voorwaarden zijn de sportartikelengroep HTM gesteld om de steunverlening te kunnen goedkeuren?

2. Is de Commissie ervan op de hoogte dat het op 24 km afstand gelegen skibedrijf "Kästle¨ als concurrent in dezelfde branche per november 1996 omwille van produktiekosten zijn skiproduktie voor 60% naar Slovenië moet verplaatsen?

Werd met de steunverlening aan HTM beoogd de afbraak van arbeidsplaatsen bij HEAD door niet-verplaatsing van 60% van de produktie naar het buitenland te voorkomen?

Zo ja, hoe moet dan vanuit concurrentieoogpunt de beslissing ten aanzien van de in de nabije omgeving gevestigde concurrent Kästle worden gezien?

3. Zo neen, hoeveel medewerkers moeten afvloeien en welke gevolgen vallen voor HTM, ondanks de steunverlening, te verwachten?

4. Is gegarandeerd dat er ondanks de steunverlening geen dumpingprijzen voor HTM-produkten op de markt te verwachten vallen, zoals dat in het verleden het geval was?

Antwoord van de heer Van Miert namens de Commissie (21 november 1996)

1. De steun werd goedgekeurd onder de volgende voorwaarden:

- Tenuitvoerlegging van het herstructureringsplan in de vorm waarin het de Commissie werd voorgelegd;

- Regelmatige rapportage over de gemaakte voortgang en de overeenstemming ervan met het herstructureringsplan; overlegging van de jaarverslagen van de ondernemingen van het concern tot en met 1999;

- Effectieve vermindering van de capaciteit zoals voorzien in het herstructureringsplan;

- Kapitaalinbreng door Eliasch in HTM van 25 miljoen ATS, uit te voeren binnen één maand na de beschikking van de Commissie;

- Kapitaalinbreng door Eliasch in HTM van 275 miljoen ATS, uit te voeren vóór 31 december 1998;

- Extra eigen kapitaalinbreng van minimum 600 miljoen ATS via een internationale openbare plaatsing of maatregelen met vergelijkbare werking, uiterlijk vóór 1999.

- Verbod om overgedragen verliezen ten belope van het steunbedrag op de belastbare winsten in mindering te brengen.

2. De Commissie heeft in een persbericht van 26 september 1996 vernomen, dat de onderneming Kästle voornemens is bepaalde produktieonderdelen naar Slovenië over te brengen.

De door de Commissie goedgekeurde herstructureringssteun aan HTM heeft tot doel het herstel van de rentabiliteit op lange termijn en dus van de levensvatbaarheid van de groep HTM mogelijk te maken. Het herstructureringsplan waarop de beschikking van de Commissie berust, voorziet in produktie-overbrengingen en -verminderingen en in personeelsafvloeiingen; de Commissie heeft deze bedrijfsstrategische beslissingen niet willen beïnvloeden

Eén van de voorwaarden voor goedkeuring van herstructureringssteun is het vermijden van buitensporige vervalsing van de mededinging ten gevolge van de steun. Om de nadelige gevolgen voor de concurrenten zoveel mogelijk te beperken, wordt geregeld definitieve vermindering of stillegging van de produktiecapiteiten verlangd. Het herstructureringsplan van HTM voorziet in dergelijke verminderingen, voor ski's, skibindingen en tennisrackets.

3. Het aan de Commissie voorgelegde herstructureringsplan voorziet in personeelsafvloeiingen in de verschillende fabrieken en eenheden zowel in Oostenrijk als in de rest van Europa. De preciese omvang van deze afvloeiingen maakt vertrouwelijke bedrijfsinformatie uit en kan daarom niet worden meegedeeld.

4. Volgens het herstructureringsplan zal HTM zich voornamelijk toeleggen op een aantal kernmarkten en kernprodukten, met name op het marktsegment duurdere kwaliteitsprodukten. Haar totale omzet zal tot 1996 dalen en vervolgens enigszins stijgen, maar het niveau van 1998 zal onder dat van 1994 blijven. Het plan berust dan ook niet op een op lagere prijzen gebaseerde agressieve afzetpolitiek.