Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2744/96 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. Wildklemmen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2744/96 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. Wildklemmen

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2744/96 van Amedeo Amadeo (NI) aan de Commissie (21 oktober 1996)

Betreft: Wildklemmen

In verband met het voorstel tot wijziging van verordening 3254/91 betreffende het gebruik van wildklemmen voor de vangst van bepaalde wilde diersoorten (COM(95)0737) ((PB C 58 van 28.2.1996, blz. 17. )), luidt het verzoek aan de Commissie zich in te zetten voor wijziging van de bestaande akkoorden met derde landen en om te onderhandelen over nieuwe akkoorden, met een clausule waarin men gemeenschappelijk afspreekt om samen te werken bij het bevorderen van de milieubescherming; bovendien luidt het verzoek aan de Commissie om op korte termijn met een mededeling te komen over de strategieën die de EU moet ontwikkelen in het kader van de WTO opdat bij de regels die het milieu en de gezondheid beschermen bij de invoer van goederen, ook regels worden opgenomen over bescherming van het milieu in de producerende landen.

Antwoord van Sir Leon Brittan namens de Commissie (29 november 1996)

De Commissie ziet geen onmiddellijk verband tussen de vraag van het geachte Parlementslid en de verwijzing naar het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3254/91 houdende een verbod op het gebruik van de wildklem.

In verband met de bevordering van de milieubescherming in het kader van de Wereldhandelsorganisatie herinnert de Commissie eraan dat zij op 8 maart 1996 een mededeling inzake handel en milieu ((COM(96) 54 )) ingediend heeft bij de Raad en het Parlement.