Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2796/96 van Cristiana MUSCARDINI aan de Commissie. Zware belastingen voor KMO's

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2796/96 van Cristiana MUSCARDINI aan de Commissie. Zware belastingen voor KMO's

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2796/96 van Cristiana Muscardini (NI) aan de Commissie (21 oktober 1996)

Betreft: Zware belastingen voor KMO's

De kleine en middelgrote ondernemingen die van groot belang zijn voor de economie van de EU-lid-staten ondergaan in Italië weer een periode van ernstige recessie, o.a. wegens de binnenlandse politieke situatie, waardoor zij soms worden gedwongen tot sluiting.

Belastingverlaging op geherinvesteerde winst, althans voor de eerste drie of vijf jaar, of een eventuele herziening van de belastingtarieven zou een grote stimulans kunnen zijn voor de wederopleving van het bedrijfsleven en dus van het land.

Kan de Commissie nagaan hoe de situatie terzake in de EU is en de regeringen deze of eventueel andere oplossingen voorstellen, en, mocht een dergelijke situatie zich alleen in sommige lid-staten voordoen, over welke middelen beschikt zij om de lid-staten te verplichten tot verlaging van de belastingdruk, o.a. naar aanleiding van een van de prioriteiten die ook zijn opgenomen in het verslag dat de Europese Raad verleden jaar te Madrid heeft behandeld?

Antwoord van de heer Papoutsis namens de Commissie (3 december 1996)

De Commissie deed in haar verslag voor de Europese Raad van Madrid over het midden- en kleinbedrijf (MKB) ((CSE(95) 2087 )) de aanbeveling dat de Lid-Staten een doortastende strategie zouden moeten ontwikkelen ter vereenvoudiging van de administratieve procedures en de regelgeving ten behoeve van het MKB en daarbij ook het BTW-stelsel zouden moeten vereenvoudigen. Voorts vroeg de Commissie de Lid-Staten met een overtuigend initiatief te komen om financiering met eigen vermogen aantrekkelijker te maken dan met vreemd vermogen, waardoor de financiële stabiliteit en de overlevingskansen van het MKB onder moeilijke economische omstandigheden kunnen worden verbeterd. Daarnaast wordt in het nieuwe Geïntegreerd programma ten behoeve van het MKB en de ambachtelijke sector ((COM(96) 329 def. )) en in het derde meerjarenprogramma voor het MKB ((COM(96) 98 def. )) benadrukt dat overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel de verspreiding van de beste praktijken ter vereenvoudiging en verbetering van het ondernemingsklimaat voor het MKB op fiscaal, administratief en regelgevingsgebied moet worden voortgezet.

Bovendien wijst de Commissie erop dat het belangrijk is de werkzaamheden met betrekking tot een nieuwe allesomvattende benadering van het belastingbeleid die beschreven wordt in haar discussiestuk "Belastingheffing in de Europese Unie¨ ((SEC(96) 487 def. )), te continueren. In dit verband wordt in het verslag van de Commissie over de ontwikkeling van de belastingstelsels in de Europese Unie ((COM(96) 546 def. )) aanbevolen het belastingbeleid beter te coördineren door de werkzaamheden van de werkgroep van hoge ambtenaren op belastinggebied voort te zetten, en een permanent forum te creëren waarin de Lid-Staten en de Commissie informatie kunnen uitwisselen en het belastingbeleid kunnen bespreken. Een van de gebieden die zijn aangewezen om in de werkgroep te bespreken, is de vereenvoudiging van het belastingklimaat voor het MKB en het overige bedrijfsleven.