Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2841/96 van Guido PODESTÀ aan de Commissie. Jacht op het moerassneeuwhoen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2841/96 van Guido PODESTÀ aan de Commissie. Jacht op het moerassneeuwhoen

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2841/96 van Guido Podestà (UPE) aan de Commissie (25 oktober 1996)

Betreft: Jacht op het moerassneeuwhoen

De jacht is niet alleen een sport, maar is ook waardevol voor het milieu en de instandhouding van het evenwicht tussen de verschillende diersoorten in een gebied.

Om de jacht op het moerassneeuwhoen in Schotland weer mogelijk te maken moet deze soort opnieuw worden uitgezet en moet de jacht erop dus worden verboden, totdat een nieuw evenwicht in de fauna is bereikt.

Schotse federaties danken hun recht van bestaan echter aan de jacht op deze soort en zijn om het teruglopen van de populatie van dit hoen tegen te gaan gedwongen stelselmatig andere soorten als roofvogels en andere roofdieren te elimineren, waardoor ze het evenwicht in de fauna van het gebied verstoren.

Is de Commissie voornemens steun te verlenen aan deze federaties, die deze steun vragen om de steeds grotere financiële verliezen ten gevolge van de hoge beheerskosten en het ledenverlies te dekken en zo ja, welke voorwaarden zal zij aan deze steun verbinden om te zorgen dat het bovengenoemde evenwicht tussen de diersoorten ontstaat?

Antwoord van Mevrouw Bjerregaard namens de Commissie (29 november 1996)

Bij Richtlijn 79/409/EEG inzake het behoud van de vogelstand ((PB L 103 van 25.4.1979, blz. 1, laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 94/24/EG van 8 juni 1994; PB L 164 van 30.6.1994, blz. 9 )) is een allesomvattend kader voor de bescherming van de vogels en hun leefgebieden in de hele Gemeenschap vastgesteld, waarbij de gecontroleerde jacht op bepaalde soorten zoals lagopus mutus (moerassneeuwhoen) is toegestaan. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de Lid-Staten erop toe te zien dat bij de beoefening van de jacht de principes van duurzaamheid en van een verstandig gebruik in acht worden genomen.

De Commissie is niet op de hoogte van een aanvraag van de Schotse jachtfederaties voor financiële steun van de Gemeenschap. Zelfs als zulke steun werd aangevraagd, zou de aanvraag volledig in overeenstemming moeten zijn met de communautaire milieuwetgeving, waaronder die met betrekking tot natuurbehoud. In Schotland maakt de autoriteit voor natuurbehoud, de "Scottish natural heritage¨, deel uit van het toezichtcomité dat werd opgericht om toe te zien op het gebruik van de structuurfondsen in die regio. Dit zou moeten garanderen dat bij de jacht op moerassneeuwhoenders het principe van een verstandig gebruik in acht wordt genomen en geen afbreuk wordt gedaan aan de instandhouding van andere bij communautaire wet beschermde soorten.