Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2929/96 van Marianne THYSSEN aan de Commissie. Besluitvormingsprocedure binnen de Codex Alimentarius

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2929/96 van Marianne THYSSEN aan de Commissie. Besluitvormingsprocedure binnen de Codex Alimentarius

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2929/96 van Marianne Thyssen (PPE) aan de Commissie (8 november 1996)

Betreft: Besluitvormingsprocedure binnen de Codex Alimentarius

Sinds de start van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) is de graad van afdwingbaarheid van bepaalde normen die in het kader van de Codex Alimentarius aangenomen worden, toegenomen.

Zoals de Commissie weet, wordt in de Codex Alimentarius beslist bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Temeer daar deze normen een onrechtstreekse invloed hebben op de inhoud van de Europese wetgeving, lijkt het mij aangewezen dat de Commissie haar lid-staten aanbeveelt binnen de Codex Alimentarius te ijveren voor een wijziging van de besluitvormingsprocedure opdat die zou aansluiten bij de werkelijke impact die de Codex-normen voortaan hebben.

Is de Commissie van plan stappen in die richting te ondernemen?

Antwoord van de heer Bangemann namens de Commissie (2 december 1996)

De in het kader van de Codex Alimentarius vastgestelde normen en andere instrumenten zijn strikt genomen niet bindend, maar dienen als referentietekst bij geschillen over de gegrondheid van maatregelen die een belemmering vormen voor de internationale handel in bepaalde levensmiddelen. In twee in het kader van de Wereldhandelsorganisatie gesloten overeenkomsten, de ene over de technische belemmeringen voor het handelsverkeer en de andere over de sanitaire en fytosanitaire maatregelen, wordt deze rol immers toebedeeld aan de instrumenten van de Codex.

De Commissie deelt volledig de mening van het geachte parlementslid dat de stemmingsprocedure die momenteel binnen de Codex van toepassing is, niet meer geschikt is wegens het belang dat de normen en andere instrumenten van de Codex voortaan hebben. Zij hoopt dat dit probleem op een volgende vergadering van het Codex-comité over de algemene beginselen op een bevredigende wijze kan worden onderzocht en opgelost.