Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3135/96 van Michel ROCARD aan de Commissie. Mensenrechtensituatie in Bulgarije

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3135/96 van Michel ROCARD aan de Commissie. Mensenrechtensituatie in Bulgarije

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3135/96 van Michel Rocard (PSE) aan de Commissie (22 november 1996)

Betreft: Mensenrechtensituatie in Bulgarije

Is de Commissie op de hoogte van de alarmerende verslechtering van de mensenrechtensituatie in Bulgarije?

Hoe denkt zij te reageren op deze situatie, die de toekomstige opneming van dit land in de Europese Unie in de weg staat daar niet wordt voldaan aan de voorwaarden die in 1993 in Kopenhagen zijn vastgesteld door de Europese Raad, die eist dat kandidaatlanden "stabiele instellingen hebben die garant staan voor de democratie, de rechtsstaat, de eerbiediging van de mensenrechten en de bescherming van minderheden¨?

Antwoord van de heer Van den Broek namens de Commissie (17 januari 1997)

In de grondwet wordt bepaald dat Bulgarije een parlementaire democratie is, worden de rechten en fundamentele vrijheden van zijn burgers gewaarborgd, worden de bevoegdheden van de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht vastgelegd en wordt voorzien in een Constitutioneel Hof. Onlangs werden presidentsverkiezingen gehouden en de waarnemers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa waren vol lof over de voortreffelijke professionaliteit waarmee de verkiezingen georganiseerd waren.

In verband met de mensenrechten in het algemeen heeft Bulgarije de meeste internationale en regionale overeenkomsten over mensenrechten en minderheden ondertekend en is zijn reputatie de laatste vijf jaar aanzienlijk verbeterd. Toch wijzen recente verslagen van niet-gouvernementele organisaties erop dat de situatie verslechtert en in het bijzonder dat de gevangenen slecht behandeld worden.

De zware economische crisis in Bulgarije heeft een grote invloed op de sociaal-economische situatie en vooral op de werkloze, gepensioneerde en andere achterstandsgroepen in de samenleving, waaronder bepaalde minderheden.

Er zijn aanwijzingen voor dat de sociaal-economische verschillen tussen de etnische Bulgaren, de etnische Turken, het Pomak- en het Roma-volk toenemen ten gevolge de aanhoudende moeilijke economische situatie. De Commissie benut elke gelegenheid om de aandacht van de Bulgaarse autoriteiten op de mensenrechtenproblemen te vestigen.