Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3201/96 van José GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL aan de Commissie. Financiering van stedelijke proefprojecten

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3201/96 van José GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL aan de Commissie. Financiering van stedelijke proefprojecten

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3201/96 van José García-Margallo y Marfil (PPE) aan de Commissie (22 november 1996)

Betreft: Financiering van stedelijke proefprojecten

Op 30 november 1995 heeft de Commissie een openbare aanbesteding gedaan voor stedelijke proefprojecten in het kader van de innovatiemaatregelen van artikel 10 van het EFRO. Van de ingediende projecten komen er 91 uit Spanje.

Verscheidene van de ingediende projecten beogen de stedelijke restauratie van gemeenten uit de autonome gemeenschap Valencia.

Hoeveel steun denkt de Commissie te bestemmen voor stedelijke proefprojecten overeenkomstig artikel 10 van het EFRO? Welk gedeelte van deze steun is bestemd voor de door Spanje ingediende projecten en in het bijzonder voor die uit de gemeenten van de autonome gemeenschap Valencia?

Gecombineerd Antwoord van mevrouw Wulf-Mathies namens de Commissie op de schritftelijke vragen E-3198/96, E-3199/96, E-3200/96, E-3201/96, E-3203/96, E-3204/96, E-3205/96, E-3206/96, E-3207/96, E-3208/96, E-3209/96, E-3210/96, E-3211/96, E-3212/96, E-3213/96, E-3214/96 en E-3215/96 (20 december 1996)

Naar aanleiding van de oproep tot het indienen van voorstellen heeft de Commissie meer dan 500 projecten ontvangen, waarvan 97 uit Spanje. Met de beschikbare middelen, namelijk 60 miljoen ecu, kan zij in alle Lid-Staten samen ongeveer 25 projecten medefinancieren.

Met betrekking tot de selectieprocedure is in de genoemde oproep tot het indienen van voorstellen het volgende vermeld: een team van onafhankelijke internationale deskundigen zal de diensten van de Commissie helpen bij het selecteren van de meest innovatieve ideeën, zodat die voorstellen in aanmerking kunnen worden genomen die het best aan de vastgestelde criteria beantwoorden. Over het definitieve aantal mede te financieren voorstellen zal worden beslist door de Commissie, die daarbij rekening zal houden met de in totaal beschikbare kredieten, met het doel dat met de voorstellen wordt beoogd, en met de spreiding van de geschikt bevonden projecten over het grondgebied van de Unie.

Omdat deze procedure nog loopt, is het niet mogelijk nu een voorspelling te doen over de kansen van een bepaalde stad om in aanmerking te worden genomen, en evenmin over het bedrag dat dan bij wijze van communautaire medefinanciering beschikbaar zou kunnen zijn. Voor steden in een andere Lid-Staat of regio is dit niet anders.

In de vragen wordt uitdrukkelijk naar een aantal projecten verwezen. Voor het overige kan de Commissie zich ten aanzien van aantal en naam van eventuele projecten betreffende gemeenten in de autonome regio Valencia niet aan het in deze fase van de procedure geldende beginsel van vertrouwelijkheid onttrekken, temeer niet daar de mogelijkheid bestaat voorstellen goed te keuren voor acties waarbij meer dan een plaatselijke overheid is betrokken, als een dergelijke samenwerking een hogere meerwaarde oplevert.

Gezien het buitengewoon grote aantal ingediende voorstellen zal voor een grondig onderzoek en een strenge selectie van de dossiers zoveel tijd nodig zijn dat een besluit van de Commissie vóór het einde van het jaar niet te verwachten valt.