Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3396/96 van Jonas SJÖSTEDT aan de Commissie. Totaalverbod van asbest in remvoeringen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3396/96 van Jonas SJÖSTEDT aan de Commissie. Totaalverbod van asbest in remvoeringen

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3396/96 van Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) aan de Commissie (5 december 1996)

Betreft: Totaalverbod van asbest in remvoeringen

Welke plannen heeft de Commissie voor een totaalverbod op het gebruik van asbest in remvoeringen?

Antwoord van de heer Bangemann namens de Commissie (22 januari 1997)

De Gemeenschap voert sinds het midden van de jaren tachtig een restrictief beleid ten aanzien van de handel in asbesthoudende producten. Daarbij zijn op één na alle asbestvezels volledig verboden; veertien productcategorieën die de laatste overblijvende vezel, bekend als chrysotiel, bevatten zijn eveneens verboden. Andere productcategorieën die chrysotiel bevatten, vallen buiten de draagwijdte van de communautaire harmonisatie en moeten vrij worden toegelaten mits ze juist geëtiketteerd zijn en overeenkomstig aan de artikelen 30-36 van het EG-Verdrag en de Jurisprudentie.

Door de veertien chrysotielbevattende productcategorieën te verbieden, heeft de Gemeenschap die producten van haar markt verwijderd die bij het gebruik de grootste kans bieden op het vrijkomen van chrysotielvezels en daardoor het grootste risico kunnen opleveren.

Naar aanleiding van de recente voorstellen van de Lid-Staten overweegt de Commissie Richtlijn 71/320/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende de reminrichtingen van bepaalde categorieën motorvoertuigen en aanhangwagens ((PB L 202 van 6.9.1971 )), (laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 91/422/EEG ((PB L 233 van 22.8.1991 )) van de Commissie) te wijzigen om te bepalen dat remvoeringen geen asbest mogen bevatten. Deze bepaling kan van toepassing zijn op remblokken en -voeringen in nieuwe voertuigen en ook op remvoeringen die verkocht worden als reserveonderdeel. De nieuwe versie van de richtlijn, "de geconsolideerde richtlijn voor reminrichtingen¨, werd ter goedkeuring voorgelegd aan het Comité aanpassing aan de technische vooruitgang.