Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 240/97 van de leden Gastone PARIGI , Amedeo AMADEO aan dee Raad. Verzoek om uitstel van de betaling van de boetes wegens overschrijding van de melkquota

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 240/97 van de leden Gastone PARIGI , Amedeo AMADEO aan dee Raad. Verzoek om uitstel van de betaling van de boetes wegens overschrijding van de melkquota

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 240/97 van de leden Gastone PARIGI , Amedeo AMADEO aan dee Raad. Verzoek om uitstel van de betaling van de boetes wegens overschrijding van de melkquota

Publicatieblad Nr. C 367 van 04/12/1997 blz. 0009


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0240/97 van Gastone Parigi (NI) en Amedeo Amadeo (NI) aan de Raad (13 februari 1997)

Betreft: Verzoek om uitstel van de betaling van de boetes wegens overschrijding van de melkquota

- De overeengekomen contingentering van de communautaire melkproduktie met het oog op de prijsondersteuning is aanvaardbaar en te waarderen mits de toepassing ervan niet leidt tot een enorme kloof tussen het produktiepotentieel en de interne consumptie van een lidstaat.

- De boete die in geval van overschrijding van de toegewezen quota moet worden betaald, is objectief gezien slechts gerechtvaardigd wanneer er sprake is van een specifieke, rechtstreekse en bewuste verantwoordelijkheid voor de begane overtreding.

- Het feit dat talrijke Italiaanse producenten de quota's hebben overgeschreden, is niet te wijten aan een welbewuste poging om de regels te omzeilen maar

1. aan de slapheid van een Italiaanse minister die indertijd bij de Gemeenschap niets meer wist te bedingen dan een quota dat nauwelijks meer bedroeg dan de helft van de interne Italiaanse produktie, waardoor Italië massaal melk moest gaan importeren uit Duitsland, Frankrijk en Nederland, die over quota beschikken die de nationale consumptie ver te boven gaan;

2. aan de tegenstrijdigheden in de opeenvolgende Italiaanse wetten die, mede als gevolg van de aantoonbare oppervlakkigheid of zelfs de kwade opzet van vakbonden en sectorale organisaties, alsmede van de staat van verwarring waarin de bevoegde overheidsorganen al jarenlang verkeren, vele veetelers hebben misleid door hen ertoe aan te sporen steeds meer te produceren en hen pas in te lichten over hun maximaal toegestane produktie toen zij de quota's reeds overschreden hadden; daar komt nog eens bij dat genoemde organisaties een verfoeilijke handel in zgn. "papieren quota's¨ opzetten en stimuleerden en tegelijkertijd de invoer van goedkope melk van niet-communautaire oorsprong bevorderden.

Gezien het bovenstaande verzoeken wij de Raad te bezien of er een mogelijkheid bestaat, niet om de boetes kwijt te schelden, maar om de betaling ervan uit te stellen, opdat intussen kan worden vastgesteld in hoeverre de overheid en de betrokken vakbonden en sectorale organisaties medeverantwoordelijk zijn voor de ontstane situatie.

Gecombineerd antwoord op de schriftelijke vragen E-0240/97 en E-0282/97 (5 juni 1997)

Op verzoek van de Italiaanse delegatie heeft de Raad tweemaal van gedachten gewisseld over de toekomst van de communautaire zuivelregeling en over het specifieke probleem van de melkquota. Daarbij konden alle lidstaten en de Commissie zich uitspreken over de wijze waarop dit dossier verder moet worden aangepakt. In het kader van de discussie werd de Raad in kennis gesteld van de moeilijke situatie waarin de Italiaanse zuivelsector zich bevindt, en met name van de problemen die zijn ontstaan door de boetes wegens overschrijding van de melkquota. Voorts vernam de Raad welke belangrijke beslissingen de Italiaanse regering heeft genomen. Er werden diverse aanpassingen van de melkquota gevraagd.

Er werd op gewezen dat de melksector, mede omdat de desbetreffende regeling in 2000 afloopt, ook in de toekomst zijn belang zal behouden.

De toekomst van het melkbeleid en van de melkquota zal in een ruimer verband volgens het onderstaande tijdschema worden behandeld: indiening door de Commissie van een verslag met beleidskeuzen, een verslag gebaseerd op een analyse van de marktsituatie; bespreking van de toekomst van de GMO voor zuivelproducten door de informele Raad van mei 1997 in Middelburg, waarbij met name zal worden uitgegaan van het bovengenoemde Commissieverslag; indiening van formele Commissievoorstellen.

Wat meer bepaald het verzoek om uitstel van de betaling van boetes wegens overschrijding van de melkquota in Italië betreft, zij erop gewezen dat deze kwestie tot de bevoegdheid van de Commissie behoort.