Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 639/97 van Roberta ANGELILLI aan de Commissie. Onvoldoende duidelijkheid bij het beheer van de beroepsopleidingscursussen van Italiaanse ministeries (AANVULLEND ANTWOORD)

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 639/97 van Roberta ANGELILLI aan de Commissie. Onvoldoende duidelijkheid bij het beheer van de beroepsopleidingscursussen van Italiaanse ministeries (AANVULLEND ANTWOORD)

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 639/97 van Roberta ANGELILLI aan de Commissie. Onvoldoende duidelijkheid bij het beheer van de beroepsopleidingscursussen van Italiaanse ministeries (AANVULLEND ANTWOORD)

Publicatieblad Nr. C 373 van 09/12/1997 blz. 0024


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0639/97 van Roberta Angelilli (NI) aan de Commissie (6 maart 1997)

Betreft: Onvoldoende duidelijkheid bij het beheer van de beroepsopleidingscursussen van Italiaanse ministeries

In het kader van de Italiaanse multiregionale operatieve programma's in verband met doelstelling 3 en doelstelling 4, waarvan het beheer onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Arbeid en van de sociale diensten valt, is in januari 1996 een cursus gefinancierd voor technici die gespecialiseerd zijn in de preventie van hydrogeologische en seismische risico's, monumentenzorg en natuurbehoud. Deze cursus is gehouden bij het multifunctioneel centrum in Castelnuovo di Porto (in de buurt van Rome) en verzorgd door de afdeling Bescherming Bevolking.

De indruk bestaat dat deze cursus niet officieel is gepubliceerd door het Ministerie van Arbeid noch door Bescherming Bevolking, zodat b.v. niemand van de 70 vrijwilligers van de Autonome Federatie Radio Urbe (FARU) van Bescherming Bevolking, van wie er vele werkloos zijn, een verzoek heeft kunnen indienen om toegelaten te worden tot de cursus die in november j.l. gestart is, hoewel de FARU vaak genoeg juist in Castelnuovo oefeningen houdt.

Kan de Commissie meedelen welke initiatieven door het Ministerie van Arbeid zijn genomen om ruchtbaarheid te geven aan de betreffende cursus en of zij deze initiatieven toereikend acht?

Kan de Commissie een evaluatie geven van de publiciteit die het ministerie heeft gegeven in het kader van de door de programma's gefinancierde cursussen?

Aanvullend antwoord van de heer Flynn namens de Commissie (20 juni 1997)

Na het ontvangen van de informatie van de betrokken lidstaat is de Commissie in staat een aanvullend antwoord te geven op de vraag van de geachte afgevaardigde.

De beroepsopleidingscursussen waarnaar de geachte afgevaardigde verwijst, zijn opgenomen in het kader van het multiregionaal operationeel programma 940029 I3 dat beheerd wordt door het Italiaanse Ministerie van Arbeid. Dit programma voorziet in tegemoetkomingen met het oog op de opleiding en de bevordering van de werkgelegenheid in de centraal-noordelijke regio's van Italië.

De in dit kader uitgevoerde acties worden beheerd door projectmanagers aan wie gevraagd is publiciteit te maken voor dit soort cursussen. In dit concreet geval heeft de projectmanager die de door de geachte afgevaardigde genoemde cursus beheert, publiciteit gemaakt in de fase die voorafging aan de inwerkingtreding van het project. Tijdens deze fase hebben ontmoetingen plaatsgehad met universiteiten, onderzoekscentra en vertegenwoordigers van de productiesectoren om de inhoud van deze opleidingsactie te illustreren. Tijdens de fase "ext post¨, dat wil zeggen na de afsluiting van het project, is de projectmanager van plan de behaalde resultaten te verspreiden door middel van ontmoetingen en seminars met het oog op de presentatie van het leertraject.