Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 877/97 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. Groenboek financiële diensten en consumenten

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 877/97 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. Groenboek financiële diensten en consumenten

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 877/97 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. Groenboek financiële diensten en consumenten

Publicatieblad Nr. C 367 van 04/12/1997 blz. 0050


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0877/97 van Amedeo Amadeo (NI) aan de Commissie (12 maart 1997)

Betreft: Groenboek financiële diensten en consumenten

Wat het Groenboek betreft (COM(96)0209 def.) ("Financiële diensten: hoe te beantwoorden aan de verwachtingen van de consumenten¨), kan dit Groenboek worden beschouwd als een belangrijke gelegenheid om zich te verdiepen in de problemen en de bestaande belemmeringen, om een betere bescherming te definiëren van de gebruiker van financiële diensten en om grensoverschrijdende diensten te bevorderen. Aan de discussie over en het onderzoek naar deze onderwerpen is bijgedragen door vertegenwoordigers van consumentenorganisaties en banken, verzekeringen en financiële instellingen. Geconstateerd kan worden dat de door de Commissie opgestelde tekst rijk is aan overwegingen en informatie, maar daarnaast ook veel vraagtekens en contradicties bevat. Zoals de nadruk nu wordt gelegd, lijkt het wel of de consumentenbescherming van secondair belang is en vooral een gevolg is van de totstandkoming van de interne markt.

De vraag aan de Commissie luidt of zij dit uitgangspunt niet kan wijzigen door evenveel belang toe te kennen aan beide doelstellingen. Wanneer de consument er niets voor terugkrijgt in de vorm van meer gemak en hogere kwaliteit van de diensten, dan dreigt de interne markt louter en alleen voor de producenten van goederen en diensten voordelig te zijn en geheel voorbij te gaan aan de wensen van de burger.

Antwoord van de heer Monti namens de Commissie (29 april 1997)

De Commissie is geenszins van mening dat de bescherming van de consument als doel ondergeschikt is aan of een gevolg zou zijn van de totstandbrenging van de interne markt. Het belang van deze twee doelstellingen is even groot en de verwezenlijking ervan moet gelijktijdig plaatsvinden. Voorts is de Commissie het geheel eens met het geachte Parlementslid; indien de consument geen voordeel heeft bij de verwezenlijking van de interne markt kan dit doen vermoeden dat slechts dienstverrichters en leveranciers van goederen hiervan voordeel hebben.

De Commissie is er echter van overtuigd dat dit niet het geval is. De consumenten profiteren immers al enige tijd op tweeërlei gebied van de interne markt voor financiële diensten. In de eerste plaats stimuleert een aanzienlijk grotere concurrentie tussen verrichters van financiële diensten (de oprichting over de grenzen van bankfilialen is bijvoorbeeld sinds 1993 met 58% toegenomen) de vernieuwing en beïnvloedt dit de prijzen. De opkomst van het "direct banking¨ is bijvoorbeeld toe te schrijven van de noodzakelijke kostendrukking ter behoud van de concurrentiepositie. In de tweede plaats beantwoordt de verwezenlijkte harmonisatie van sommige bepalingen ter bescherming van de consument zowel aan de beoogde totstandbrenging van een groter vertrouwen van de consument in de interne markt als aan de nagestreefde opheffing van de hindernissen die voor de leverancier een gevolg zijn van de uiteenlopende nationale wetgeving en waardoor wordt bijgedragen tot een groter aanbod op een bepaalde markt.

De Commissie is er zich geheel van bewust dat dit daarom niet betekent dat de situatie voor de consument volkomen bevredigend is. Tijdens de raadplegingen van de Commissie in het kader van de opvolging van het groenboek werd aandacht besteed aan bepaalde hindernissen en problemen. De Commissie zal zich voortaan inspannen om hiervoor een oplossing te vinden met behulp van alle middelen die zich aandienen. Indien nodig zal zij zelfs juridische instrumenten hanteren. Binnenkort zal zij hieromtrent een mededeling goedkeuren.