Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1192/97 van Angela SIERRA GONZÁLEZ aan de Commissie. Problematiek in de sector van de ambachtelijke visserij van de Canarische Eilanden

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1192/97 van Angela SIERRA GONZÁLEZ aan de Commissie. Problematiek in de sector van de ambachtelijke visserij van de Canarische Eilanden

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1192/97 van Angela SIERRA GONZÁLEZ aan de Commissie. Problematiek in de sector van de ambachtelijke visserij van de Canarische Eilanden

Publicatieblad Nr. C 391 van 23/12/1997 blz. 0050


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1192/97 van Angela Sierra González (GUE/NGL) aan de Commissie (3 april 1997)

Betreft: Problematiek in de sector van de ambachtelijke visserij van de Canarische Eilanden

De visserijsector van de Canarische Eilanden maakt in de laatste jaren om allerlei redenen een ernstige neergang door tengevolge waarvan het aantal vissers en brutoregistertonnen (BRT) in de afgelopen 25 jaar met 50 % is gedaald. Ondanks deze gegevens zijn meer dan 2000 personen in deze productiesector werkzaam waarvan weer verschillende subsectoren van de econmie van de Canarische Eilanden afhankelijk zijn. Met name de ambachtelijke vissersvloot bevindt zich economisch in een bijzonder precaire situatie en dreigt geheel te verdwijnen indien niet dringende saneringsmaatregelen worden getroffen.

Deze vloot biedt zeer arbeidsintensieve werkgelegenheid en bestaat uit enkele honderden kleine vissersvaartuigen met een brutotonnenmaat van gemiddeld 5,5 t per schip. Zij vist onder meer op tonijn (big eye), horsmakreel, sardien, enz. en gebruikt als vistuig de hengel, een methode die de visbestanden in stand houdt doordat van migratiestromen gebruik wordt gemaakt.

Een van de grootste problemen waarmee de vloot te kampen heeft is het beperkte motorvermogen dat op grond van de communautaire wetgeving is toegestaan. Deze beperking is begrijpelijk voor vaartuigen die met trawlernetten vissen, maar minder voor de ambachtelijke visserij daar de autonomie van de vaartuigen wordt beperkt en een productiviteitstijging wordt verhinderd.

Is de situatie waarin de ambachtelijke vissersvloot van de Canarische Eilanden zich bevindt, de Commissie bekend?

Is de Commissie van mening dat de huidige beperking van het motorvermogen van de vissersvloot zowel op de ambachtelijke als ook de trawlernetvisserij dient te worden toegepast? Is zij van oordeel dat een specifiek vermogen voor deze sector kan worden bepaald, aangezien de hier aangewende methoden de instandhouding van de visbestanden niet beletten?

Welke steun wordt aan de ambachtelijke vissersvloot van de Canarische Eilanden verleend voor herstructurering en vernieuwing van de vaartuigen? Acht de Commissie de steun voor vangsten in de ambachtelijke visserij voldoende?

Werd bij de steunmaatregelen rekening gehouden met de bijzondere situatie in deze sector die door gebrekkige bedrijfsstructuren en de geringe afmetingen van de vaartuigen wordt veroorzaakt?

Antwoord van mevrouw Bonino namens de Commissie (4 juni 1997)

De Commissie deelt de bezorgheid van het geachte Parlementslid wat de situatie van de kleinschalige kustvisserij op de Canarische Eilanden betreft. Zij kan haar meedelen dat het besluit dat de Raad op 15 april 1997 in het kader van het meerjarige oriëntatieprogramma IV ((Document COM(96) 203. )) heeft genomen, voor dit vlootsegment op een stabiele capaciteit is gericht, waarbij om veiligheidsredenen het vermogen zelfs iets mag worden verhoogd, op voorwaarde dat van dit segment geen trawlers deel uitmaken.

Met betrekking tot de vraag welke steun voor de herstructurering en modernisering van dit vlootsegment beschikbaar is, wordt erop gewezen dat de lidstaat overeenkomstig de geldende regeling de voor de modernisering van dit segment benodigde structurele acties in deze regio van doelstelling 1 kan uitvoeren via het operationele programma voor de visserij.

Wegens het sociale en economische belang van de kleinschalige kustvisserij, vooral uit het oogpunt van de werkgelegenheid, heeft de begrotingsautoriteit bovendien speciaal voor deze sector extra kredieten uitgetrokken die niet onder rubriek 2 van de financiële vooruitzichten (structurele maatregelen) vallen. Het betreft begrotingsonderdeel B2-521 voor 1995 en B2-522 voor 1997.

Bij beschikking C(95) 3312 def. van 18 december 1995 heeft de Commissie een actieplan voor de kleinschalige kustvisserij in Spanje, Finland, Griekenland, Ierland, Portugal en Zweden goedgekeurd.