Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1195/97 van Ernesto CACCAVALE aan de Commissie. Structuurfondsen: welke risico's voor Campanië

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1195/97 van Ernesto CACCAVALE aan de Commissie. Structuurfondsen: welke risico's voor Campanië

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1195/97 van Ernesto CACCAVALE aan de Commissie. Structuurfondsen: welke risico's voor Campanië

Publicatieblad Nr. C 373 van 09/12/1997 blz. 0084


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1195/97 van Ernesto Caccavale (UPE) aan de Commissie (26 maart 1997)

Betreft: Structuurfondsen: welke risico's voor Campanië

Volgens de gegevens van de Italiaanse rekenkamer heeft Campanië over de periode 1994/1999 16% van de structuurfondsen vastgelegd en 2,5% ervan besteed en is aldus qua gebruik van de structuurfondsen de laatste regio van Europa.

Ook als er positieve veranderingen zouden zijn in deze tendens lijkt het duidelijk dat de regio Campanië na van de voorgaande periode 600 miljard lire te hebben verloren, nog dreigt verdere even belangrijke bedragen verloren te doen gaan.

Kan de Commissie nagaan of en in welke hoeveelheid de regio Campanië gevaar loopt haar kredieten uit de structuurfondsen te verliezen, is het haars inziens mogelijk de voor de besteding vastgestelde periode te verlengen en overweegt zij de Italiaanse regering te verzoeken de noodzakelijke bureaucratische en administratieve formaliteiten voor de regio Campanië te vergemakkelijken om de kredieten uit de structuurfondsen beter te kunnen besteden?

Antwoord van Mevr. Wulf-Mathies namens de Commissie (24 april 1997)

De Commissie bevestigt dat er ernstige vertraging is opgetreden in de uitvoering van het operationeel programma voor Campanië 1994-1999 en dat er dientengevolge een reëel risico bestaat dat de gelden die uit de structuurfondsen voor dit programma zijn vastgelegd, verloren gaan. Het totaal toegewezen bedrag aan subsidie van de Gemeenschap voor dit programma bedraagt 1.327,9 miljoen ECU.

De Commissie is niet voornemens een verlenging toe te staan om de programma's van de structuurfondsen voor de huidige programmeringsperiode af te ronden.

In 1995 heeft de Commissie een akkoord gesloten met de Italiaanse Staat en de regio's, waarin een aantal actiepunten was opgenomen die het mogelijke moesten maken de bijstandsoperaties in het kader van de structuurfondsen in Italië beter en sneller uit te voeren. Van groot belang hierbij was de inzet van de Staat en de regio's bij het vereenvoudigen van de procedures voor de voorbereiding en de uitvoering van de bijstandsverlening. De Commissie controleert of betrokkenen zich ook werkelijk daarvoor inzetten en zal er bij de Italiaanse autoriteiten op blijven aandringen dat deze inzet wordt vertaald in concrete stappen.