Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1213/97 van Glenys KINNOCK aan de Commissie. Harmonisatie regels steunverlening

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1213/97 van Glenys KINNOCK aan de Commissie. Harmonisatie regels steunverlening

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1213/97 van Glenys KINNOCK aan de Commissie. Harmonisatie regels steunverlening

Publicatieblad Nr. C 391 van 23/12/1997 blz. 0054


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1213/97 van Glenys Kinnock (PSE) aan de Commissie (7 april 1997)

Betreft: Harmonisatie regels steunverlening

Vindt de Commissie ook dat er behoefte bestaat aan harmonisatie op het hoogste niveau van gezond management van de regels die de Commissie toepast op de steun die de Commissie in verschillende delen van de wereld (MEDA, Lomé, LAA, LMOE, GOS, enz.) verleent? Is de Commissie, gezien de initiatieven die onlangs in het kader van de OESO (Commissie voor Ontwikkelingsbijstand) en door de Wereldbank, van plan haar eigen steunverleningsregels te verbeteren teneinde corruptie effectiever te voorkomen?

Antwoord van de heer Santer namens de Commissie (17 juni 1997)

Ja. In haar groenboek over de overheidsopdrachten in de Europese Unie ((COM(96)583 def. )), waarin de Commissie een aantal algemene denksporen op dit gebied aanreikt, neemt de strijd tegen de corruptie een belangrijke plaats in en wordt de noodzaak erkend aan doorzichtige procedures voor de gunning van overheidsopdrachten. Bovendien wordt erop gewezen dat nieuwe instrumenten voorhanden zijn wanneer het eigen middelen van de Gemeenschap betreft (overeenkomst en protocol betreffende de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen ((PB C 316 van 27.11.1995 en PB C 313 van 23.10.1996 ))). De Raad heeft op 26 mei 1997 een overeenkomst goedgekeurd betreffende de bestrijding van corruptie waarbij ambtenaren van de Europese Gemeenschappen of van de overheidsdiensten van de lidstaten van de Europese Unie zijn betrokken.

In verband met de steunverlening aan en de samenwerking met derde landen werd in een recente mededeling van de Commissie aan de Raad en het Parlement over het corruptiebestrijdingsbeleid van de Unie ((COM(97)192 def. )) de nadruk gelegd op de preventiemaatregelen die gericht zijn op grotere doorzichtigheid, een goed administratief beheer en een onafhankelijk justitieapparaat.

De Commissie zal met name de voorschriften betreffende overheidsopdrachten en overeenkomsten opnieuw bekijken en trachten tot een harmonisatie te komen voor de verschillende groepen van derde landen die bijstand van de Gemeenschap ontvangen of die associatie- of samenwerkingsovereenkomsten met de Gemeenschap hebben gesloten. Daarbij zullen ook de maatregelen worden bestudeerd die moeten genomen tegen bedrijven die zich aan corruptie schuldig hebben gemaakt.

Een dergelijk coherent corruptiebestrijdingsbeleid sluit aan bij de inspanningen die op dit gebied reeds zijn geleverd door de Wereldbank, de Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling en andere internationale donororganisaties.