Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1268/97 van Alessandro DANESIN aan de Commissie. Annulering subsidie voor het festival "Cartoons on the bay" 1996

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1268/97 van Alessandro DANESIN aan de Commissie. Annulering subsidie voor het festival "Cartoons on the bay" 1996

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1268/97 van Alessandro DANESIN aan de Commissie. Annulering subsidie voor het festival "Cartoons on the bay" 1996

Publicatieblad Nr. C 391 van 23/12/1997 blz. 0064


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1268/97 van Alessandro Danesin (UPE) aan de Commissie (11 april 1997)

Betreft: Annulering subsidie voor het festival "Cartoons on the bay¨ 1996

De personen die verantwoordelijk zijn voor het MEDIA-programma (DG X), hebben de subsidie voor het festival "Cartoons on the bay¨ 1996 geannuleerd. De SACIS had reeds vorig jaar toezegging van deze subsidie verkregen, hetgeen door de heer Jacques Delmoly, hoofd van het MEDIA-programma, was bevestigd bij gelegenheid van de indiening in januari 1997 van de aanvraag voor een subsidie voor het festival van 1997.

"Cartoons on the bay¨ is een manifestatie die van meet af aan op internationaal niveau opgang heeft gemaakt, een belangrijke plaats heeft veroverd onder soortgelijke manifestaties, en Europa dus eer aandoet. Dit festival is een belangrijk initiatief voor de markt in de sector amusementsprogramma's en ondersteunt op actieve en positieve wijze de initiatieven van de onafhankelijke Europese producenten en distributeurs. Daarom heeft dit festival in de pers en op de televisie enorm veel aandacht gekregen.

De annulering van de subsidie heeft budgettaire problemen voor het festival opgeleverd, aangezien de SACIS op grond van de verkregen toezeggingen de stand Media-Desk Italia had ingericht, voor "europeanisering¨ van het festival had gezorgd, en marketinginitiatieven had georganiseerd voor de onafhankelijke Europese producenten en distributeurs. Om al deze redenen is het besluit tot annulering van de subsidie onbegrijpelijk. Het feit dat het besluit tot annulering nu pas is genomen, bijna een jaar na de toezegging van de subsidie en juist aan de vooravond van het festival van dit jaar, en dat dit besluit dan ook nog in een briefje van zes regels is medegedeeld, valt zeer slecht.

Dit gedrag van DG X is schadelijk voor de desbetreffende sector en schept een precedent dat de betrekkingen tussen dit DG en de in deze sector werkzame personen op het spel zet.

Kan de Commissie uiteenzetten waarom dit besluit - dat thans onbegrijpelijk lijkt - is genomen?

Antwoord van de heer Oreja namens de Commissie (16 mei 1997)

De moeilijkheden van de SACIS waarnaar het geachte parlementslid in verband met "Cartoons on the Bay¨ verwijst berusten eigenlijk op een misverstand met betrekking tot de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om voor bepaalde uitgaven in 1997 steun kan worden toegekend uit hoofde van het MEDIA-programma. Dit misverstand tussen de SACIS en de Commissie is ondertussen uit de weg geruimd.

Sedert zeven jaar verstrekt het MEDIA-programma in de eerste plaats steun aan de amusementssector en zal verder belangrijke middelen ter beschikking stellen met het oog op de ontwikkeling en een grotere verspreiding van Europese tekenfilms. Deze strategie is in ruime mate gebaseerd op de financiële steun die de Commissie verstrekt voor evenementen waardoor de toegang tot de markt voor deze producties kan worden bevorderd en hieraan meer bekendheid kan worden gegeven.

De Commissie deelt de belangstelling van het geachte parlementslid voor het "Cartoons on the Bay¨ festival. Daarom werd dit jaar niet alleen financiële steun verleent voor de organisatie van het evenement maar werd ook door de vertegenwoordiger van de Commissie te Amalfi een prijs uitgereikt voor de beste Europese tekenfilm (de film "The Sun is a Yellow Giraffe¨ van de Finse Antonia Ringbom).