Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1363/97 van Joaquín SISÓ CRUELLAS aan de Commissie. Rechtstreekse participatie van werknemers en concurrentievermogen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1363/97 van Joaquín SISÓ CRUELLAS aan de Commissie. Rechtstreekse participatie van werknemers en concurrentievermogen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1363/97 van Joaquín SISÓ CRUELLAS aan de Commissie. Rechtstreekse participatie van werknemers en concurrentievermogen

Publicatieblad Nr. C 045 van 10/02/1998 blz. 0023


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1363/97 van Joaquín Sisó Cruellas (PPE) aan de Commissie (21 april 1997)

Betreft: Rechtstreekse participatie van werknemers en concurrentievermogen

Uit een studie van de Europese Stichting voor de verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden over de rol van directe participatie in de wijziging van de organisatiestructuren in Europa blijkt dat de Europese ondernemingen op het gebied van concurrentievermogen en flexibiliteit achterblijven bij de Noord-Amerikaanse en de Japanse. Recente cijfers bevestigen dat het aantal grote ondernemingen in de Verenigde Staten met een hoge productiviteit (40 %) meer dan twee keer zo hoog ligt als in de Europese Unie.

Het aantal vergelijkbare ondernemingen in de Europese Unie waar de werknemers rechtstreeks participeren, is gering. Daarbij komt dat - in tegenstelling tot hetgeen de deskundigen bepleiten - de directie van heel wat Europese bedrijven terughoudend staat tegenover rechtstreekse participatie van de werknemers als sleutelelement bij de invoering van nieuwe vormen van arbeid en flexibiliteit.

- Kan de Commissie in het licht hiervan meedelen welke de krachtlijnen zijn van het beleid om het concurrentievermogen en de flexibiliteit van de Europese ondernemingen, die reeds een achterstand hebben op hun belangrijkste concurrenten in Noord-Amerika en Japan, te verhogen?

- Wordt momenteel werk gemaakt van een voorlichtingscampagne of worden soortgelijke maatregelen getroffen om de Europese ondernemingen vertrouwd te maken met de voornaamste aspecten van rechtstreekse participatie van werknemers en deze participatie te stimuleren?

Antwoord van de heer Flynn namens de Commissie (13 juni 1997)

De Commissie is zich wel degelijk bewust van het belang van een rechtstreekse participatie van de werknemers met betrekking tot het concurrentievermogen. In haar op 16 april 1997 goedgekeurde groenboek "Partnerschap voor een nieuwe werkorganisatie¨ ((COM(97) 128. )) heeft de Commissie werknemers en bedrijfsleiders, vakbonden en werkgevers opgeroepen een nieuwe organisatie van de arbeid te ontwikkelen op basis van uitgebreide vaardigheden, een grote mate van vertrouwen en een hoge kwaliteit. Een grotere participatie van de werknemers is een van de belangrijkste elementen in deze nieuwe vorm van geïntegreerde organisatie van de arbeid, aangezien voor een doeltreffende productie een hoge mate van vertrouwen en toewijding binnen bedrijven noodzakelijk is.

Het groenboek heeft ten doel in heel Europa een discussie op gang te brengen en de bevolking bewust te maken van een vraagstuk dat voor de toekomst van cruciaal belang is. De Gemeenschap hoopt dat deze discussie zal leiden tot een nieuw kader voor de modernisering van het arbeidsleven op basis van partnerschap.

Het groenboek wordt op grote schaal verspreid en zal naar verhoopt zowel op plaatselijk en nationaal niveau als op Europees niveau besproken worden, met name in het kader van de sociale dialoog.

In het groenboek wordt de lezers verzocht uiterlijk eind november commentaar te geven. Voorgesteld is begin 1998 een grote Europese conferentie te organiseren.