Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1422/97 van Anita POLLACK aan de Commissie. Aardgas

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1422/97 van Anita POLLACK aan de Commissie. Aardgas

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1422/97 van Anita POLLACK aan de Commissie. Aardgas

Publicatieblad Nr. C 373 van 09/12/1997 blz. 0125


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1422/97 van Anita Pollack (PSE) aan de Commissie (23 april 1997)

Betreft: Aardgas

Kan de Commissie mededelen of er projecten zijn opgezet of gepland ter beperking van lekkages uit gasleidingen of aardgasvelden in Oost-Europa en, zo ja, kan zij nadere informatie verschaffen omtrent de desbetreffende projecten en de daarvan verwachte of reeds behaalde resultaten?

Antwoord van de heer Van den Broek namens de Commissie (22 mei 1997)

Een door TACIS bekostigde studie heeft geleid tot specifieke aanbevelingen voor follow up-acties ter verbetering van de exploitatie en ter beperking van lekkages van aardgas uit het Russische gasleidingnet. Na deze studie is een belangrijke commerciële overeenkomst gesloten voor het herstel van het Russische leidingnet voor de uitvoer naar Europa.

Het PHARE-programma heeft studies en projecten bekostigd met betrekking tot het opnieuw in goede staat brengen en ontwikkelen van het gasleidingnet in Midden- en Oost-Europa. In het kader van een onderzoek naar

de algemene investeringsbehoeften van de gassector in Midden- en Oost-Europa is in 1995 een studie voltooid over de onderlinge koppeling van de gasleidingnetten. Een belangrijk deel van een regionale studie over gas in de drie Baltische republieken is gewijd aan de ontwikkelingen op het vlak van engineering. In die studie zijn ook aanbevelingen opgenomen voor het beperken van het gevaar voor grote lekken of breuken van pijpleidingen en het verhogen van de veiligheid en zekerheid van het stelsel alsmede een lijst van prioritaire maatregelen en investeringen die nodig zijn om aan de aanbevelingen van de studie tegemoet te komen.

Daarnaast wordt steun verleend in het kader van andere niet-communautaire programma's en ook door de internationale financiële instellingen, met name de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling. Ook Westeuropese gasmaatschappijen verlenen steun en werken nauw samen met de gasindustrie van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS) en Midden- en Oost-Europa met het oog op de modernisering en verbetering van hun gasleidingnetten. Deze samenwerking omvat directe investeringen in de gassector van die landen en de overdracht van know how en technologie.