Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1551/97 van Georg JARZEMBOWSKI aan de Commissie. Sloop in de binnenvaart

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1551/97 van Georg JARZEMBOWSKI aan de Commissie. Sloop in de binnenvaart

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1551/97 van Georg JARZEMBOWSKI aan de Commissie. Sloop in de binnenvaart

Publicatieblad Nr. C 391 van 23/12/1997 blz. 0098


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1551/97 van Georg Jarzembowski (PPE) aan de Commissie (6 mei 1997)

Betreft: Sloop in de binnenvaart

Op het moment zijn weer sloopacties op gang gebracht met het oog op een structurele sanering van de binnenvaart. Zowel de burgers als de betrokkenen zelf vragen zich af of en wanneer deze acties reële resultaten zullen opleveren en de vrachttarieven in de binnenvaart, tegen de huidige trend in, weer zullen stijgen om de binnenvaartschippers in de Unie vooruitzichten voor de toekomst te bieden.

Kan de Commissie mededelen

1. hoe groot de werkelijke overcapaciteit aan scheepsruimte in de Unie en in België, Duitsland, Frankrijk, Nederland en Oostenrijk, de landen die hierin het grootste aandeel hebben, op dit ogenblik is;

2. in welke mate bedoelde scheepsruimte daadwerkelijk vóór eind 1997 resp. eind 1998 moet worden gesloopt;

3. wanneer en in welke omvang gerekend wordt met een verhoging van de vrachttarieven en op welke gegevens deze veronderstelling wordt gebaseerd?

Antwoord van de heer Kinnock namens de Commissie (5 juni 1997)

Op 19 november 1996 stelde de Raad Verordening nr. 2254/96 ((PB L 304 van 27.11.1996. )) vast, die de basis legde voor een nieuwe sloopactie van drie jaar (1996 t/m 1998) met als doel om de huidige capaciteit van de binnenvaart met 15% van het totale tonnage te reduceren. Deze schatting van de overcapaciteit in de betrokken lidstaten (België, Duitsland, Frankrijk, Nederland en Oostenrijk) is in 1995 opgesteld door de beroepsorganisaties van binnenvaartschippers en door de Commissie. De sloopactie in 1996 bevestigde de juistheid van deze schatting, omdat ongeveer 5% van de capaciteit van de vloot op de lijst van slooppremieaanvragen stond.

aan de hand van de sloopactie van 1997 zal het mogelijk zijn de resterende overcapaciteit in de lidstaten te beoordelen. Rekening houdend met deze eerste resultaten, de marktontwikkelingen en de ten uitvoer gelegde liberaliseringsmaatregelen, zal de Commissie vervolgens de sloopmaatregelen voor het jaar 1998 nader kunnen vaststellen.

Behalve tijdens de economische crisis in de jaren 1993-1994 zijn de prijsindexen in de vrije markt op de Rijn en de Noord-Zuid-route veelal parallel met de sloopacties gestegen. Bovendien moest de Commissie zelfs de verhouding oud voor nieuw vergroten om tegenwicht te bieden aan de neiging tot overinvestering in nieuwe schepen. Hieruit blijkt dat de beroepsgroep, evenals de Commissie, van mening is dat deze vervoerswijze goede vooruitzichten voor de toekomst heeft.