Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1607/97 van José VALVERDE LÓPEZ aan de Commissie. Herziening van de door de Commissie vastgestelde technische voorwaarden voor de productie van gelatine

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1607/97 van José VALVERDE LÓPEZ aan de Commissie. Herziening van de door de Commissie vastgestelde technische voorwaarden voor de productie van gelatine

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1607/97 van José VALVERDE LÓPEZ aan de Commissie. Herziening van de door de Commissie vastgestelde technische voorwaarden voor de productie van gelatine

Publicatieblad Nr. C 082 van 17/03/1998 blz. 0012


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1607/97 van José Valverde López (PPE) aan de Commissie (7 mei 1997)

Betreft: Herziening van de door de Commissie vastgestelde technische voorwaarden voor de productie van gelatine

Bij besluit van 11 juni 1996 heeft de Commissie de technische voorwaarden voor de productie van gelatine vastgesteld.

Volgens het multidisciplinaire wetenschappelijk comité kan met deze technische eisen de inactivering van het BSE-virus niet met zekerheid worden gewaarborgd. Alleen niet-besmette grondstoffen van runderen kunnen gelatine garanderen die geen enkel gevaar oplevert.

Kan de Commissie meedelen welke urgente besluiten zij denkt te nemen om te komen tot een verbod op elke afzet van gelatine die de consument geen volledige zekerheid kan bieden?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie (11 september 1997)

Op 11 juni 1996 heeft de Commissie maatregelen goedgekeurd om de veiligheid van in het Verenigd Koninkrijk geproduceerde gelatine te waarborgen. Deze maatregelen omvatten het vaststellen van minimumnormen voor de verwerking, het uitsluiten van risicoweefsels als grondstoffen en het vaststellen van voorwaarden waaraan moet worden voldaan alvorens uitvoer kan plaatsvinden.

De wetenschappelijke basis voor de minimumnormen werd echter gebrekkig geacht en de Commissie heeft dan ook niet de vereiste maatregelen genomen om de uitvoer toe te staan van gelatine uit het Verenigd Koninkrijk die wordt geproduceerd uit grondstoffen die afkomstig zijn van in het Verenigd Koninkrijk geslachte runderen. Alle gelatine die in het Verenigd Koninkrijk wordt geproduceerd voor voedselproducten, veevoeder, cosmetica en farmaceutische producten wordt nu geproduceerd uit van buiten het Verenigd Koninkrijk afkomstige grondstoffen. Er werden inspecties uitgevoerd met het oog op de traceerbaarheid van de gelatine tot de lidstaat van oorsprong. Overwogen wordt aanvullende wetgeving goed te keuren.

Uit de resultaten van de eind 1996 door de Commissie uitgevoerde inspecties is duidelijk gebleken dat geen lidstaat risicovrij is wat overdraagbare spongiforme encefalopathieën betreft. Derhalve heeft de Commissie op 16 juli 1997 in het Permanent Veterinair Comité opnieuw een voorstel aan de lidstaten ter verwijdering van risicomateriaal voorgelegd. Daar dit niet de vereiste meerderheid kreeg, werden de in het ontwerp opgenomen maatregelen op 17 juli ((COM(97) 419 def. )) als voorstel voor een beschikking van de Raad ingediend in overeenstemming met de procedure van het reglementeringscomité. Na bespreking in de Raad heeft de Commissie bepaalde wijzigingsvoorstellen aanvaard, maar de Raad heeft het voorstel niet goedgekeurd en medegedeeld dat hij niet voornemens was het in de loop van de volgende vijftien dagen opnieuw te bespreken. Bijgevolg heeft de Commissie op 30 juli 1997 ((PB L 216 van 8.8.1997. )) de maatregelen in overeenstemming met de procedure van het reglementeringscomité goedgekeurd.