Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1668/97 van David BOWE aan de Commissie. VOS-emissie van schepen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1668/97 van David BOWE aan de Commissie. VOS-emissie van schepen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1668/97 van David BOWE aan de Commissie. VOS-emissie van schepen

Publicatieblad Nr. C 045 van 10/02/1998 blz. 0075


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1668/97 van David Bowe (PSE) aan de Commissie (20 mei 1997)

Betreft: VOS-emissie van schepen

Acht de Commissie het nodig om een voorstel voor een richtlijn van de Raad op te stellen ter beperking van de emissie van vluchtige organische stoffen (VOS) van schepen bij het laden, lossen, ballasten en ontluchten van hun lading in Europese havens?

Antwoord van mevrouw Bjerregaard namens de Commissie (26 juni 1997)

In de zevende overweging van Richtlijn 94/63/EG betreffende de beheersing van de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) als gevolg van de opslag van benzine en de distributie van benzine vanaf terminals naar benzinestations ((PB L 365 van 31.12.1994. )) staat dat:

- op het niveau van de IMO (International Maritime Organization) normen moeten worden opgesteld voor dampbeheersings- en dampterugwinningssystemen voor vulinstallaties en zeeschepen;

- de Gemeenschap zich derhalve moet beijveren dat de nodige bepalingen worden opgenomen in het Marpol-Verdrag (Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen) ter gelegenheid van de aan de gang zijnde herziening ervan.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwe bijlage VI bij Marpol 73/78, die betrekking heeft op de beperkingen ten aanzien van atmosferische verontreinigingen (stikstofoxiden (NOx), zwaveldioxide (SO2) en vluchtige organische stoffen (VOS)) afkomstig van schepen. De voorgestelde bijlage zal in september 1997 ter goedkeuring aan de conferentie worden voorgelegd. Na ratificatie door een voldoende aantal staten zullen deze bepalingen in werking treden.

In het licht van een definitief akkoord over de herziening van het Marpol-Verdrag zal de Commissie besluiten of het al dan niet wenselijk is met een voorstel te komen voor een wijziging van Richtlijn 94/63/EG waarbij op basis van artikel 9 van die richtlijn het toepassingsgebied van de richtlijn kan worden uitgebreid tot dampbeheersings- en dampterugwinningssystemen voor vulinstallaties en zeeschepen.