Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1692/97 van Daniel VARELA SUANZES- CARPEGNA aan de Commissie. Het meetellen van de dagen waarop gevaren wordt, als dagen waarop gevist wordt

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1692/97 van Daniel VARELA SUANZES- CARPEGNA aan de Commissie. Het meetellen van de dagen waarop gevaren wordt, als dagen waarop gevist wordt

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1692/97 van Daniel VARELA SUANZES- CARPEGNA aan de Commissie. Het meetellen van de dagen waarop gevaren wordt, als dagen waarop gevist wordt

Publicatieblad Nr. C 045 van 10/02/1998 blz. 0082


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1692/97 van Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) aan de Commissie (20 mei 1997)

Betreft: Het meetellen van de dagen waarop gevaren wordt, als dagen waarop gevist wordt

Toepassing van de bestaande communautaire wetgeving houdt in dat de dagen waarin een schip naar de visgronden vaart, worden meegeteld als dagen waarop wordt gevist. Daarmee worden de mogelijkheden om te vissen aanzienlijk bekort. Zo kost het de Spaanse schepen die in zone VII van de SIEM vissen, drie dagen heen en terug, wat betekent dat er drie toegestane dagen verloren gaan met varen.

Welke maatregelen denkt de Commissie te nemen om dit ernstige probleem, waarvoor geen rechtvaardiging is te vinden, op te lossen?

Antwoord van mevrouw Bonino namens de Commissie (17 juni 1997)

Het beheer van de visserij-inspanningen is geregeld bij Verordening (EG) nr. 685/95 van de Raad van 27 maart 1995 ((PB L 71 van 31.3.1995. )). De betrokken regeling heeft tot doel het evenwicht tussen deze inspanningen en de visbestanden binnen de verschillende vangstgebieden in stand te houden door ervoor te zorgen dat de totale visserij-inspanningen niet toenemen of zelfs dalen als de ontwikkeling van de bestanden dit vergt.

Onder de visserij-inspanning van een vaartuig wordt verstaan het product van de capaciteit en de activiteit van dat vaartuig. Daarbij wordt de capaciteit uitgedrukt in kilowatt en geldt als activiteit het aantal dagen dat in het vangstgebied wordt doorgebracht.

Bij de berekening van de visserij-inspanning van een vaartuig wordt de duur van de reis naar het onder de betrokken regeling vallende vangstgebied dus niet meegerekend. Alleen het in het gebied doorgebrachte aantal dagen is van belang, waarbij het er dus ook niet toe doet hoeveel tijd daarvan werkelijk aan de beoefening van de visvangst in dat gebied is besteed.

Ter informatie kan worden vermeld dat de lidstaten per visserijtak de omvang van de visserij-inspanningen hebben geraamd en aan de Commissie hebben meegedeeld. De betrokken ramingen zijn bekendgemaakt in Verordening (EG) nr. 2027/95 van de Raad van 15 juni 1995 ((PB L 199 van 24.8.1995. )).