Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2192/97 van Hiltrud BREYER aan dee Raad. "Novel-Food"-verordening (EG) nr. 258/97 - registratie en veiligheidsgaranties novel-food-producten

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2192/97 van Hiltrud BREYER aan dee Raad. "Novel-Food"-verordening (EG) nr. 258/97 - registratie en veiligheidsgaranties novel-food-producten

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2192/97 van Hiltrud BREYER aan dee Raad. "Novel-Food"-verordening (EG) nr. 258/97 - registratie en veiligheidsgaranties novel-food-producten

Publicatieblad Nr. C 082 van 17/03/1998 blz. 0043


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2192/97 van Hiltrud Breyer (V) aan de Raad (25 juni 1997)

Betreft: "Novel-Food¨-verordening (EG) nr. 258/97 - registratie en veiligheidsgaranties novel-food-producten

Zullen de instanties registreren aan welke voedingsmiddelen de verschillende producenten genetisch gemodificeerde producten toevoegen zodat wanneer mocht blijken dat de consumptie van dergelijke voedingsmiddelen schadelijke gevolgen heeft voor de gezondheid, hetgeen momenteel niet kan worden uitgesloten, de betrokken producten in het gehele afzetgebied uit de handel kunnen worden gehaald?

Gecombineerd antwoord op schriftelijke vragen E-2192/97 en E-2204/97 (28 oktober 1997)

Onverminderd de nationale bepalingen terzake, wordt er bijvoorbeeld in artikel 5 van de door de Geachte Afgevaardigde genoemde verordening reeds bepaald dat een samenvatting van de mededelingen moet worden gepubliceerd. Dit geldt ook voor de besluiten die uit hoofde van artikel 7, lid 3, van dezelfde verordening worden genomen.

Deze bepalingen moeten het de lidstaten gemakkelijker maken om zonodig artikel 12 van deze verordening ten uitvoer te leggen teneinde de handel in en het gebruik van een voedingsmiddel of voedselingrediënt dat gevaar voor de menselijke gezondheid kan opleveren, op zijn grondgebeid tijdelijk te schorsen of te beperken.

Ten slotte wordt er - onverminderd artikel 10 van de verordening, de nationale bepalingen terzake en in voorkomend geval artikel 22 van Richtlijn 90/220/EEG ((PB L 117 van 08.05.1990. )) - in artikel 14 bepaald dat de Commissie een verslag over de tenuitvoerlegging van de verordening moet indienen en toezicht moet houden op "het effect ervan op de consumentenvoorlichting¨.