Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2228/97 van Alexandros ALAVANOS aan de Commissie. Medefinanciering van onthaalcentra voor vluchtelingen in Griekenland

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2228/97 van Alexandros ALAVANOS aan de Commissie. Medefinanciering van onthaalcentra voor vluchtelingen in Griekenland

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2228/97 van Alexandros ALAVANOS aan de Commissie. Medefinanciering van onthaalcentra voor vluchtelingen in Griekenland

Publicatieblad Nr. C 076 van 11/03/1998 blz. 0080


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2228/97 van Alexandros Alavanos (GUE/NGL) aan de Commissie (2 juli 1997)

Betreft: Medefinanciering van onthaalcentra voor vluchtelingen in Griekenland

Door middel van een specifieke wetgeving heeft de Griekse regering zich ertoe verbonden onthaalcentra en voorlopig onderdak in te richten voor vluchtelingen die op diverse manieren in Griekenland zijn aangekomen.

Komt de inrichting van dergelijke centra in aanmerking voor medefinanciering door de Europese Unie? Uit hoofde van welke programma's?

Antwoord van mevrouw Gradin namens de Commissie (4 september 1997)

Het geachte Parlementslid is zich zeer zeker bewust van het feit dat het Parlement in 1997 een nieuwe begrotingslijn heeft gecreëerd met 3,75 miljoen ecu in de reserve, welke voornamelijk ten doel heeft de kosten te dekken van proefprojecten inzake het onthaal van asielzoekers en ontheemden.

Aangezien het een nieuwe begrotingslijn betreft en er vroeger geen concrete maatregelen van de Gemeenschap in deze sector zijn geweest, is de Commissie voornemens gebruik te maken van proefprojecten. Volgens de overeenkomst in het kader van artikel K.8 en de vrijmaking door het Parlement van 2,25 miljoen ecu uit de reserve, staat het de lidstaten, alsmede internationale organisaties en non-gouvernementele organisaties vrij proefprojecten in te dienen voor het onthaal van asielzoekers en vluchtelingen. De Commissie heeft de lidstaten verzocht op deze gebieden concrete projecten in te dienen.

Onder bepaalde voorwaarden kan de oprichting van opvangcentra voor asielzoekers en vluchtelingen in Griekenland in aanmerking komen voor medefinanciering door de Gemeenschap. Het moet duidelijk als proefproject worden ingekleed, met inbegrip van een passende evaluatieregeling. Er zal bijzondere aandacht besteed worden aan de oprichting van nieuwe accomodatiecentra teneinde tegemoet te komen aan de onmiddellijke behoeften van massaal binnenkomende vluchtelingen. Bovendien is het de bedoeling dat door de oprichting van een dergelijk opvangcentrum de besluiten ten uitvoer worden gelegd die door de Raad zijn goedgekeurd op het gebied van asielprocedures en niet-begeleide minderjarige onderdanen van derde landen ((Resolutie van de Raad van 20 juni 1995 (PB C 274 van 19.9.1996); resolutie van de Raad van 26juni1997 inzake niet-begeleide minderjarige onderdanen van derde landen (PB C221 van 19.7.1997) )).