Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2242/97 van de leden Laura GONZÁLEZ ÁLVAREZ , Pedro MARSET CAMPOS , María SORNOSA MARTÍNEZ aan de Commissie. Aanleg van een afvalstortplaats in een eeuwenoud eikenbos nabij Villamartín de Don Sancho (León, Spanje)

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2242/97 van de leden Laura GONZÁLEZ ÁLVAREZ , Pedro MARSET CAMPOS , María SORNOSA MARTÍNEZ aan de Commissie. Aanleg van een afvalstortplaats in een eeuwenoud eikenbos nabij Villamartín de Don Sancho (León, Spanje)

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2242/97 van de leden Laura GONZÁLEZ ÁLVAREZ , Pedro MARSET CAMPOS , María SORNOSA MARTÍNEZ aan de Commissie. Aanleg van een afvalstortplaats in een eeuwenoud eikenbos nabij Villamartín de Don Sancho (León, Spanje)

Publicatieblad Nr. C 060 van 25/02/1998 blz. 0114


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2242/97 van Laura González Álvarez (GUE/NGL), Pedro Marset Campos (GUE/NGL) en María Sornosa Martínez (GUE/NGL) aan de Commissie (2 juli 1997)

Betreft: Aanleg van een afvalstortplaats in een eeuwenoud eikenbos nabij Villamartín de Don Sancho (León, Spanje)

De voorgenomen aanleg van een stortplaats voor het vast huishoudelijk afval van de stad León in Vallamartín de Don Sancho zorgt voor veel beroering bij de bevolking van die plaats, zodanig dat er al ernstige botsingen tussen inwoners en de Guardia Civil geweest zijn. De inwoners, gesteund door verschillende milieuverenigingen, verzetten zich vastberaden tegen de aanleg van de stortplaats die tot gevolg zou hebben dat een eeuwenoud eikenbos, dat zich in goede staat bevindt en een duidelijke waarde voor het milieu bezit, vernield wordt en dat er 3 waterlagen aangetast worden.

De bevolking protesteert tegen de geheimhouding waarin het onderzoek naar de weerslag op het milieu in het gebied waar de stortplaats aangelegd zou worden, verloopt, en tegen de weigering van het regionaal bestuur van Castilië-León om ook maar enige informatie over de zaak te verschaffen.

1. Is de Commisise op de hoogte van de zaak?

2. Denkt de Commissie niet dat er dringend een streng onderzoek van de bevoegde autoriteiten moet komen, in overeenstemming met richtlijn 85/337/EEG over de beoordeling van de weerslag van bepaalde openbare en particuliere projecten op het milieu ((PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40.))?

3. Denkt de Commissie niet dat de overheid van Castilië-León door te weigeren om de bevolking van Vallamartín de Don Sancho toegang te geven tot de gegevens over de stortplaats, richtlijn 90/313/EEG over de toegang tot informatie over het milieu ((PB L 158 van 23.6.1990, blz. 56.)) overtreedt?

4. Hoe denkt de Commissie op te treden tegenover de overheid van Castilië-León om te zorgen dat de volgende richtlijnen naar behoren toegepast worden:

a) richtlijn 75/442/EEG over vast huishoudelijk afval ((PB L 194 van 25.5.1975, blz. 39.)), gewijzigd door richtlijn 91/156/EEG ((PB L 78 van 26.3.1991, blz. 32.)),

b) richtlijn 80/68/EEG over de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging ((PB L 20 van 26.1.1980, blz. 43.)),

c) richtlijn 85/337/EEG over de beoordeling van de invloed van bepaalde openbare en particuliere projecten op het milieu?

Antwoord van mevrouw Bjerregaard namens de Commissie (1 augustus 1997)

1. Ja.

2. Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten stelt in artikel 2 dat de projecten die met name gezien hun aard, omvang of ligging een aanzienlijk milieu-effect kunnen hebben, aan een beoordeling van die effecten worden onderworpen voordat een vergunning wordt verleend. Deze bepaling is van toepassing op de in de bijlagen I en II van de richtlijn opgesomde projecten. Bijlage II, punt 11, onder c), vermeldt de installaties voor de vernietiging van industrieel afval en huisvuil. Krachtens artikel 4, lid 2, van de richtlijn ligt het op de weg van de nationale autoriteiten om te bepalen wanneer een onder bijlage II van de richtlijn vallend project wegens zijn kenmerken aan een milieu-effectbeoordeling overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 10 moet worden onderworpen.

3. Krachtens artikel 3 van Richtlijn 90/313/EEG van de Raad van 7 juni 1990 inzake de vrije toegang tot milieu-informatie moeten de overheidsinstanties die op het gebied van het milieu verantwoordelijkheid dragen en over informatie beschikken, die informatie beschikbaar stellen voor iedere natuurlijke of rechtspersoon die erom vraagt zonder dat deze een belang hoeft aan te tonen. De betrokken overheidsinstantie moet zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen twee maanden antwoord geven aan degene die om informatie heeft verzocht. Een weigering om de gevraagde informatie te verschaffen moet met redenen worden omkleed. Op basis van de in de schriftelijke vraag gegeven informatie kan de Commissie evenwel niet besluiten dat de uit Richtlijn 90/313/EEG voortvloeiende verplichtingen zijn overtreden.

4. De Commissie heeft de Spaanse autoriteiten om meer informatie gevraagd.