Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2257/97 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. Gevaarlijke preparaten

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2257/97 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. Gevaarlijke preparaten

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2257/97 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. Gevaarlijke preparaten

Publicatieblad Nr. C 076 van 11/03/1998 blz. 0085


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2257/97 van Amedeo Amadeo (NI) aan de Commissie (2 juli 1997)

Betreft: Gevaarlijke preparaten

Deze vraag heeft betrekking op het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lid-staten inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten (COM(96)0347 def. - 96/0200 COD) ((PB C 283 van 26.9.1996, blz. 1. )). Opneming van fytosanitaire producten. Zou de Commissie duidelijke voorschriften inzake de etikettering van deze producten willen opnemen in een bijlage bij de richtlijn? Dit zou, tezamen met de nodige wijzigingen van richtlijn 91/414/EEG ((PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1. )), vóór de datum van inwerkingtreding van desbetreffend voorstel voor een richtlijn moeten gebeuren.

Antwoord door de heer Bangemann namens de Commissie (4 september 1997)

Het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten treft enkel een algemene regeling met betrekking tot het kenmerken van gewasbeschermingsmiddelen. Toepassingsbepalingen betreffende de regeling voor het kenmerken van gewas- beschermingsmiddelen moeten in overeenkomst met de comitéprocedure van de richtlijn worden bepaald. Aangezien Richtlijn 78/631/EEG ((PB L 206 van 29.7.1978. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn92/32/EEG van de Raad - PB L 15 van 5.6.1992. )) ingetrokken wordt, zou de verwijzing in Richtlijn 91/414/EEG ((laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn94/79/EG - PB L 354 van 31.12.1994. )) vervangen moeten worden door een verwijzing naar de voorgestelde richtlijn.

In eerste lezing nam het Europees Parlement een wijziging van het bovengenoemd voorstel aan met inbegrip van een speciaal hoofdstuk inzake het kenmerken van gewasbeschermingsmiddelen in bijlage V van de voorgestelde richtlijn. De Commissie zal deze wijziging goedkeuren en opnemen in haar gewijzigd voorstel voor de richtlijn.

Tevens werkt de Commissie aan een wijziging van Richtlijn 91/414/EEG inzake het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, waardoor het voorstel betreffende gevaarlijke preparaten en Richtlijn 91/414/EEG met elkaar in overeenstemming zullen worden gebracht. De Commissie zal er bij de Raad op aandringen om deze twee richtlijnen op dezelfde datum in werking te laten treden.