Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2258/97 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. Gevaarlijke preparaten

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2258/97 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. Gevaarlijke preparaten

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2258/97 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. Gevaarlijke preparaten

Publicatieblad Nr. C 076 van 11/03/1998 blz. 0085


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2258/97 van Amedeo Amadeo (NI) aan de Commissie (2 juli 1997)

Betreft: Gevaarlijke preparaten

Deze vraag heeft betrekking op het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lid-staten inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten (COM(96)0347 def. - 96/0200 COD) ((PB C 283 van 26.9.1996, blz. 1. )). Beoordeling van de risico's voor de gezondheid. Wil de Commissie duidelijk maken dat er alleen sprake kan zijn van verhogingen in de toegestane variaties in de zeldzame gevallen waarin de eigenschappen van het preparaat voor de eerste maal geëvalueerd worden door middel van proeven in plaats van dat zij worden vastgesteld op grond van de bestanddelen?

Antwoord van de heer Bangemann namens de Commissie (5 september 1997)

In het voorstel voor een richtlijn van het Parlement en de Raad betreffende de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten, in het bijzonder in artikel 6, lid 4, is bepaald dat een nieuwe beoordeling van de gevaren voor de gezondheid vereist is wanneer de variatie van de bestanddelen de in de tabel van lid 4 vastgestelde intervallen overschrijdt. De tabel is van toepassing wanneer de indeling (beoordeling van de gevaren voor de gezondheid) gebaseerd is op de in artikel 6, lid 1, onder b), aangegeven methode. In lid 1, onder b), wordt de methode voor de beoordeling van de gevaren voor de gezondheid vastgesteld die gebaseerd is op tests overeenkomstig bijlage V (B) (richtlijnen voor tests) bij Richtlijn 67/548/EEG betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen ((PB L 196 van 16.8.1967. )).

De Commissie is van oordeel dat in de huidige tekst van het voorstel reeds duidelijk is aangegeven dat de tabel alleen van toepassing is wanneer de gevaren voor de gezondheid van een preparaat met een bekende samenstelling op basis van testresultaten werden beoordeeld.