Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2358/97 van Undine-Uta BLOCH von BLOTTNITZ aan de Commissie. Nalatigheid bij de tenuitvoerlegging, in Duitsland, van EG- verordening nr. 338/97 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2358/97 van Undine-Uta BLOCH von BLOTTNITZ aan de Commissie. Nalatigheid bij de tenuitvoerlegging, in Duitsland, van EG- verordening nr. 338/97 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2358/97 van Undine-Uta BLOCH von BLOTTNITZ aan de Commissie. Nalatigheid bij de tenuitvoerlegging, in Duitsland, van EG- verordening nr. 338/97 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten

Publicatieblad Nr. C 117 van 16/04/1998 blz. 0013


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2358/97 van Undine-Uta Bloch von Blottnitz (V) aan de Commissie (10 juli 1997)

Betreft: Nalatigheid bij de tenuitvoerlegging, in Duitsland, van EG-verordening nr. 338/97 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten

Op 1 juni 1997 is de nieuwe EG-verordening nr. 338/97 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten ((PB L 61 van 3.3.1997, blz. 1. )) in werking getreden. In artikel 16 van deze verordening wordt aan de lidstaten geappeleerd bij inbreuken op deze nieuwe verordening sanctie-, inbeslagname- en verbeurdverklaringsmaatregelen in te voeren. De Bondsrepubliek Duitsland heeft dit echter tot dusver verzuimd hoewel daarvoor voldoende tijd ter beschikking stond en de Bondsrepubliek tijdig op de hoogte was gesteld van de inwerkingtreding van genoemde verordening. Als gevolg daarvan kunnen dier- en plantensoorten, die door de EU als voor bijzondere bescherming in aanmerking komend worden aangemerkt, ongestraft in- en uitgevoerd worden. Ondanks de bepalingen van deze verordening blijven verder ongestraft: de aankoop, het te koop vragen, de verwerving voor commerciële doeleinden, het tentoon stellen voor commerciële doeleinden, het gebruik met winstoogmerk en het verkopen, het in het bezit hebben met het oog op verkoop, het ten verkoop aanbieden of het vervoeren met het oog op verkoop van specimans van de in bijlagen A en B genoemde soorten. Voor al deze gevallen beschikt de Duitse douane niet over dienovereenkomstige bevoegdheden tot optreden.

1. Is de Commissie op de hoogte van dit verzuim bij de omzetting van de Europese verordening in Duits recht?

2. Zo ja, hoe denkt de Commissie deze situatie te verbeteren?

3. Is de Commissie van plan naar aanleiding van de uit deze nalatigheid voortvloeiende verdragsschending door de Duitse Bondsregering beroep in te stellen bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen?

4. Doen zich soortgelijke problemen in de andere lidstaten voor? Zo ja, welke problemen in welke landen, en hoe denkt de Commissie deze situatie te verhelpen?

Antwoord van mevrouw Bjerregaard namens de Commissie (11 september 1997)

Zoals het geachte Parlementslid aangeeft, zijn de lidstaten volgens artikel 16 van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer ((PB L 61 van 3.3.1997. )) verplicht de nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat sancties worden opgelegd voor een aantal inbreuken op de bepalingen van die verordening. Overeenkomstig artikel 22, is artikel 16 van toepassing vanaf de dag van inwerkingtreding van de verordening, i.e. vanaf 3 maart 1997. Overeenkomstig artikel 20, stellen de lidstaten de Commissie in kennis van de specifieke bepalingen die zij met het oog op de uitvoering van de verordening treffen, en van alle rechtsinstrumenten die worden aangewend en de maatregelen die zijn genomen om deze ten uitvoer te leggen en toe te passen.

De Bondsrepubliek Duitsland en alle andere lidstaten hebben nog geen rechtsinstrumenten en maatregelen met betrekking tot de verordening bekendgemaakt. De Commissie zal daarom de lidstaten dringend verzoeken dit zo vlug mogelijk te doen en zo nodig inbreukprocedures inleiden tegen die lidstaten die hun verplichtingen niet nakomen.