Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2401/97 van Leen van der WAAL aan de Commissie. Erkenning "Logos Bible Academy" in Bulgarije

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2401/97 van Leen van der WAAL aan de Commissie. Erkenning "Logos Bible Academy" in Bulgarije

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2401/97 van Leen van der WAAL aan de Commissie. Erkenning "Logos Bible Academy" in Bulgarije

Publicatieblad Nr. C 117 van 16/04/1998 blz. 0017


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2401/97 van Leen van der Waal (I-EDN) aan de Commissie (10 juli 1997)

Betreft: Erkenning "Logos Bible Academy¨ in Bulgarije

Volgens de berichtgeving in Face to Face van mei 1997 (uitgegeven door "Droits de l'Homme sans Frontières¨) wordt de "Logos Bible Academy¨, ondanks herhaalde verzoeken daartoe, nog steeds niet officieel erkend door de Bulgaarse overheid. Dit terwijl deze academie uitgaat van de belangrijkste officieel erkende protestantse kerken in Bulgarije, in 1990 wel door de rechtbank van Sofia werd geregistreerd en een academische opleiding biedt die gelijk staat aan de opleiding van de "Faculty of Theology of the St. Kliment Ohridski University¨ van Sofia. Bij de aanpassing van de religieuze wetgeving in 1993 werd registratie aan de "Logos Bible Academy¨ onthouden, waardoor de academie met allerlei praktische problemen te maken krijgt.

1. Kan de Commissie deze berichtgeving bevestigen?

2. In hoeverre is het onthouden van officiële registratie aan de "Logos Bible Academy¨ in strijd met het principe van de religieuze vrijheid, zoals dat is vastgelegd in de Bulgaarse grondwet en internationale verdragen?

3. Is de Commissie bereid om de Bulgaarse autoriteiten te verzoeken de "Logos Bible Academy¨ zo spoedig mogelijk officieel te erkennen?

Antwoord van de heer Van den Broek namens de Commissie (2 oktober 1997)

1. De Commissie bevestigt de berichtgeving betreffende het niet erkennen door de Bulgaarse regering van de "Logos Bible academy¨.

2. Het is aan de Bulgaarse overheid om al dan niet een religieuze instelling (groep, vereniging of ander soort organisatie zonder winstoogmerk) te erkennen. Regeringsbesluiten ter zake berusten op de navolgende wetsteksten:

- Artikel 37, lid 2 van de Bulgaarse grondwet: "De vrijheid van geloof en godsdienst mag niet worden uitgeoefend ten koste van de nationale veiligheid, de openbare orde, de openbare gezondheid en zeden of de rechten en vrijheden van anderen¨,

- De wet inzake personen en familie (Artikel 133a),

- De wet inzake het rechtsstelsel.

Tevens voorziet de wet erin dat de instelling bij het niet-erkennen bij het opperste gerechtshof in beroep kan gaan.

3. De Commissie heeft in haar advies inzake het verzoek van Bulgarije om toetreding tot de Europese Unie ((doc. COM(97) 2008 def. )) opgemerkt dat "met betrekking tot het eerbiedigen van de grondrechten enige leemten zijn opengebleven, ofschoon de in april gekozen nieuwe regering een reeks positieve hervormingen heeft aangekondigd¨. De Commissie heeft in meer algemene zin verklaard dat "de vrijheid van vereniging en van betoging in de grondwet worden gegarandeerd en geen problemen ondervinden¨ en dat "de vrijheid van meningsuiting in Bulgarije tot uiting komt in het pluralisme in de pers en in de andere media¨. De Commissie heeft ertoe geconcludeerd dat Bulgarije op weg is aan de politieke criteria te voldoen die door de Europese Raad van Kopenhagen waren vastgesteld.

De Commissie is gezien deze en andere overwegingen van oordeel dat onderhandelingen voor de toetreding tot de Gemeenschap met Bulgarije moeten worden geopend zodra dit land voldoende vooruitgang heeft geboekt bij het voldoen aan de voorwaarden van lidmaatschap zoals deze in de Europese Raad van Kopenhagen zijn vastgesteld. De Commissie zal uiterlijk eind 1998 verslag uitbrengen over de vooruitgang die Bulgarije heeft geboekt.

Bij die gelegenheid zal de Commissie zorgvuldig acht slaan op de eerbiediging van de fundamentele rechten en vrijheden in Bulgarije. Ter zelfder tijd heeft de Commissie Bulgarije geadviseerd passende maatregelen te nemen inzake de zwakten waarop zij in haar advies heeft gewezen.