Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2429/97 van Carlo CASINI aan de Commissie. Voorschriften inzake sanitaire controle en gezondheidscertificaten voor de invoer van pluimvee uit derde landen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2429/97 van Carlo CASINI aan de Commissie. Voorschriften inzake sanitaire controle en gezondheidscertificaten voor de invoer van pluimvee uit derde landen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2429/97 van Carlo CASINI aan de Commissie. Voorschriften inzake sanitaire controle en gezondheidscertificaten voor de invoer van pluimvee uit derde landen

Publicatieblad Nr. C 102 van 03/04/1998 blz. 0041


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2429/97 van Carlo Casini (PPE) aan de Commissie (11 juli 1997)

Betreft: Voorschriften inzake sanitaire controle en gezondheidscertificaten voor de invoer van pluimvee uit derde landen

In de beschikkingen 96/482/EG ((PB L 196 van 7.8.1996, blz. 13. )) en 96/483/EG ((PB L 196 van 7.8.1996, blz. 28. )) van de Commissie wordt bepaald dat aan de afgifte van diergezondheidscertificaten voor uit bepaalde derde landen ingevoerd pluimvee een quarantaine van zes weken na invoer vooraf dient te gaan.

Deze quarantaineperiode levert ernstige problemen op bij pluimvee dat bestemd is om in het wild te worden uitgezet, aangezien de mannetjes, wanneer zij in gemeenschappelijke kooien worden gehouden, gedurende de paartijd hevig met elkaar vechten, hetgeen onnodig lijden en in vele gevallen de dood tot gevolg heeft.

Kan de Commissie, mede gezien de verordeningen inzake de bescherming van het welzijn van dieren, geen oplossing bieden voor deze situatie door de controles en de voorgeschreven administratieve controles zo snel mogelijk te doen verlopen en de quarantaine af te schaffen of tot het strikt noodzakelijke terug te brengen?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie (19 september 1997)

Bij Beschikking 96/482/EG van de Commissie zijn veterinairrechtelijke voorschriften en voorschriften inzake veterinaire certificering voor de invoer van pluimvee en broedeieren daarvan uit derde landen, met uitzondering van loopvogels (Ratitae) en van eieren daarvan, en de na invoer toe te passen veterinairrechtelijke maatregelen vastgesteld.

De beschikking voorziet niet in gedetailleerde quarantainevoorschriften, maar wel in een afzonderings- en observatieperiode die lang genoeg moet duren om te garanderen dat de gezondheidsstatus van de Gemeenschap niet in gevaar kan worden gebracht.

In artikel 3 van de beschikking is met name bepaald dat fok- en gebruikspluimvee na invoer ten minste zes weken, te rekenen vanaf de dag van aankomst, op het bedrijf van bestemming moet worden gehouden. In die periode moeten de ingevoerde dieren gescheiden worden gehouden van niet-ingevoerde dieren. In de beschikking is nergens bepaald dat de dieren in die periode in batterijen of gemeenschappelijke kooien moeten worden gehouden.