Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2445/97 van Graham WATSON aan de Commissie. Toegang tot Internet via British Telecom

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2445/97 van Graham WATSON aan de Commissie. Toegang tot Internet via British Telecom

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2445/97 van Graham WATSON aan de Commissie. Toegang tot Internet via British Telecom

Publicatieblad Nr. C 102 van 03/04/1998 blz. 0042


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2445/97 van Graham Watson (ELDR) aan de Commissie (16 juli 1997)

Betreft: Toegang tot Internet via British Telecom

In haar verkiezingsprogramma beloofde de Britse Labourpartij dat Internet in alle uithoeken van het Verenigd Koninkrijk toegankelijk zou worden. Op grond van deze belofte werd een overeenkomst met British Telecom gesloten.

Is de Commissie het ermee eens dat, nu Labour de regeringspartij van het VK is, British Telecom door een dergelijke overeenkomst een monopoliepositie kan verwerven als het om toegang tot Internet gaat? Is de Commissie van plan een onderzoek in te stellen om na te gaan of deze overeenkomst in strijd is met de mededingingswetgeving van de EU?

Antwoord van de heer Van Miert namens de Commissie (15 september 1997)

Over de eventuele gevolgen van een dergelijke overeenkomst voor de concurrentiepositie werden noch namens de regering van het Verenigd Koninkrijk, door British Telecom (BT) of door betrokken derde partijen gesprekken met de Commissie gevoerd. Indien een dergelijke overeenkomst tot stand zou komen, zou de Commissie de gevolgen daarvan in het licht van de artikelen 85 en 86 van het EG-Verdrag en mogelijkerwijze ook van de artikelen 5 en 90 van het EG-Verdrag willen onderzoeken. Wie zich door een dergelijke overeenkomst benadeeld zou voelen kan daarover uiteraard bij de Commissie of bij de desbetreffende nationale instantie protest aantekenen.

De Commissie heeft wat Internet betreft al een onderzoek gestart in verband met de toegang tot de door openbare telecomoperators gecontroleerde voorzieningen voor Internet service providers in het Verenigd Koninkrijk en enkele andere lidstaten.