Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2454/97 van Frank VANHECKE aan de Commissie. Communautaire Subsidies

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2454/97 van Frank VANHECKE aan de Commissie. Communautaire Subsidies

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2454/97 van Frank VANHECKE aan de Commissie. Communautaire Subsidies

Publicatieblad Nr. C 082 van 17/03/1998 blz. 0085


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2454/97 van Frank Vanhecke (NI) aan de Commissie (16 juli 1997)

Betreft: Communautaire Subsidies

Via begrotingspost B96 B34110 (transactie SOC96100255) kreeg de vereniging of het project "Magie des Mots¨ in 1996 in België 11.598 ecu subsidie. Doel van de subsidie was: "Implantation d'un programme de support scolaire et d'ateliers de langue active dans des écoles primaires de Schaerbeek pour lutter contre l'echec scolaire¨.

Uit de aanvraag blijkt dat het hier om een Franstalig project gaat. Brussel is officieel tweetalig.

Kan de Commissie het lid nadere inforrnatie verstrekken over de vereniging (?) Magie des Mots? Betreft het hier een VZW? Wat zijn de namen van de personen die de aanvraag indienden?

Heeft de Commissie gecontroleerd of er in de vernoemde ateliers de langue ook Nederlandstalig onderricht wordt verstrekt?

Meent de Commissie niet dat ze zich moet onthouden ééntalige projecten in Brussel te steunen gezien dit een onaanvaardbare discriminatie van de Nederlandstaligen zou betekenen?

Controleert de Commissie of het opzet van de in België gesubsidieerde projekten niet in strijd is met de Belgische taalwetgeving?

Gecombineerd Antwoord op de schritftelijke vragen E-2451/97, E-2452/97, E-2453/97, E-2454/97, E-2455/97, E-2456/97, E-2457/97, E-2458/97, E-2459/97 en E-2460/97 van de heer Flynn namens de Commissie (18 september 1997)

Uit begrotingspost B3-4110 worden acties ondersteund ten behoeve van de integratie van migranten en hun gezinsleden in de lidstaten. Deze steun wordt toegekend in de vorm van subsidies, wat impliceert dat de nationale, regionale of lokale openbare of particuliere organisaties ook een deel van de kosten van genoemde acties voor hun rekening nemen. De bijdrage van de Gemeenschap komt dus niet in de plaats van de door deze autoriteiten te verlenen steun, maar vormt daar een aanvulling op zodat de actie in kwestie kan worden gerealiseerd. De ondersteunde acties moeten een innoverend karakter hebben met een multiplicatoreffect, een zichtbaarheid en een toegevoegde waarde op communautair niveau.

De steunaanvragen worden aan de hand van een standaardformulier door de belanghebbende organisaties ingediend. Een praktische handleiding bevat de voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen. Een kopie hiervan, inclusief het formulier, wordt aan de geachte afgevaardigde en het Secretariaat-generaal van het Parlement rechtstreeks toegezonden.

De uit hoofde van begrotingspost B3-4110 beschikbare kredieten worden niet vooraf over de lidstaten verdeeld. De Commissie selecteert uit het grote aantal ontvangen aanvragen enkel op grond van de kwaliteit van de acties ten opzichte van de in de handleiding genoemde criteria en beleidslijnen. De achteraf geconstateerde verdeling van de kredieten tussen de lidstaten verschilt sterk van jaar tot jaar en moet dus met de grootste voorzichtigheid worden geïnterpreteerd, temeer daar steeds meer projecten een zodanige transnationale dimensie hebben dat het verkeerd zou zijn ervan uit te gaan dat de daarvoor uitgetrokken kredieten slechts aan één lidstaat ten goede komen.

Er wordt niet van tevoren bepaald welk bedrag aan een project wordt toegekend. Dit bedrag wordt vastgesteld op basis van de ontvangen aanvraag en de regels voor een goed administratief en financieel beheer, en het varieert per project.

De aan de Commissie gerichte steunaanvragen zijn geen openbare documenten en de Commissie kan daar dan ook geen kopieën van verstrekken, evenmin als van de bijlagen daarbij, zoals de statuten van de aanvragende organisatie. Over het algemeen worden de statuten en de bestuurssamenstelling van verenigingen zonder winstoogmerk gepubliceerd in het staatsblad van de betrokken lidstaat.

De subsidieaanvraagformulier en de bijbehorende handleiding zijn verkrijgbaar in de elf communautaire talen. De aanvragen worden ingediend bij de Commissie in de door de belanghebbenden gekozen taal.

De uit hoofde van begrotingspost B3-4110 ondersteunde acties worden intern en door de Commissie ook achteraf geëvalueerd aan de hand van de door de projectleiders ingezonden verslagen en eventueel via bezoeken ter plaatse.