Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2473/97 van Nikitas KAKLAMANIS aan de Commissie. Stimulerende maatregelen voor vervanging van autokatalysatoren in Griekenland

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2473/97 van Nikitas KAKLAMANIS aan de Commissie. Stimulerende maatregelen voor vervanging van autokatalysatoren in Griekenland

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2473/97 van Nikitas KAKLAMANIS aan de Commissie. Stimulerende maatregelen voor vervanging van autokatalysatoren in Griekenland

Publicatieblad Nr. C 102 van 03/04/1998 blz. 0045


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2473/97 van Nikitas Kaklamanis (UPE) aan de Commissie (16 juli 1997)

Betreft: Stimulerende maatregelen voor vervanging van autokatalysatoren in Griekenland

Volgens berichten in de Griekse pers is 95% van de met katalysatoren uitgeruste personenauto's in Griekenland vervuilend, en zelfs meer dan de normale auto's, omdat de vervanging van de katalysatoren in een uitzonderlijk langzaam tempo geschiedt.

De reden is dat er geen wetgevend kader met voorschriften voor ingevoerde katalysatoren bestaat met het gevolg dat op de Griekse markt talrijke vervalsingen circuleren, terwijl de controles van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Milieu rudimentair zijn zodat elke Atheense autobezitter dagelijks een kans van 1 op 21.000 heeft om door de garages van dat ministerie te worden gecontroleerd.

Katalysatoren worden ontworpen voor een gebruik van 100.000 km, maar vaak is hun levensduur korter, terwijl de kosten van vervanging voor de Griekse autobezitters uitzonderlijk hoog zijn.

Kan de Commissie meedelen of er een mogelijkheid bestaat voor steun of stimuleringsmaatregelen via een of ander programma van de EU of communautair initiatief zodat de eigenaren van met katalysatoren uitgeruste personenauto's in Griekenland de katalysatoren van hun auto's kunnen vervangen?

Antwoord van de heer Bangemann namens de Commissie (22 september 1997)

De Commissie betracht de grootst mogelijke omzichtigheid bij het interpreteren van de door het geachte Parlementslid genoemde cijfers. Uit de gegevens waarover de Commissie beschikt, met name die welke zijn verzameld met het oog op de uitwerking van een communautaire strategie voor de vermindering van de emissies van het wegvervoer ((doc. COM (96)248 def. )), blijkt namelijk, anders dan uit de cijfers van het Parlementslid, dat in het geval van Athene de vervuiling door uitlaatgassen hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door oude auto's zonder katalysator, terwijl daarnaast ook vaste bronnen aanzienlijk tot de vervuiling bijdragen.

Daar de invloed van communautaire maatregelen voor het terugdringen van de emissies door het wegvervoer in een dergelijk geval dus gering is, heeft de Commissie in haar strategie de nadruk weten te leggen op de gedeelde verantwoordelijkheid van de verschillende bestuurslagen die de verkeersomstandigheden bepalen. Er moet voorrang worden gegeven aan de invoering van plaatselijke maatregelen zoals het van de weg halen van de oudste voertuigen, een betere verkeersregeling, verbetering van het openbaar vervoer of het gebruik van schone brandstoffen.

De Commissie is voornemens maatregelen vast te stellen op grond waarvan er bij de vervanging met andere katalysatoren dan de originele, een minimale efficiëntie wordt voorgeschreven. Het effect van deze maatregel zal desalniettemin minder positief zijn dan de resultaten in de lidstaten waar een strenge controle is ingevoerd op de emissies van in het verkeer zijnde voertuigen en waar de technologie van de katalysator reeds in een vroeg stadium haar intrede heeft gedaan.

Wat tenslotte de kwestie van eventuele steun betreft, tekent de Commissie aan dat dit soort projecten niet in aanmerking komt voor steun uit de Structuurfondsen of het Cohesiefonds.