Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2510/97 van Giuseppe RAUTI aan de Commissie. Terugbetaling van de inkomstenbelasting aan gezinnen met één inkomen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2510/97 van Giuseppe RAUTI aan de Commissie. Terugbetaling van de inkomstenbelasting aan gezinnen met één inkomen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2510/97 van Giuseppe RAUTI aan de Commissie. Terugbetaling van de inkomstenbelasting aan gezinnen met één inkomen

Publicatieblad Nr. C 117 van 16/04/1998 blz. 0021


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2510/97 van Giuseppe Rauti (NI) aan de Commissie (22 juli 1997)

Betreft: Terugbetaling van de inkomstenbelasting aan gezinnen met één inkomen

Kan de Commissie mededelen of zij ervan op de hoogte is dat in Italië in steeds meer gevallen - ook wegens de niet erg duidelijke uitspraak van het Italiaanse Constitutionele Hof, vonnis nr. 358 van 24 juli 1995 - een communautaire richtlijn wordt overtreden die met ingang van 1976 voor gezinnen met één inkomen (dwz. waar slechts één echtgenoot werkzaam is) de terugbetaling van 50% van de inkomstenbelasting toekent, waarbij zij tevens recht hebben op de hiermede verbonden wettelijke rente en de monetaire opwaardering, en of zij overweegt - gezien het grote sociale belang van deze kwestie - stappen te ondernemen bij de Italiaanse regering, opdat genoemde richtlijn ook in Italië wordt toegepast?

Antwoord van de heer Monti namens de Commissie (28 oktober 1997)

De inkomstenbelasting behoort tot de bevoegdheid van de lidstaten. Geen enkele communautaire richtlijn legt een verplichting op met betrekking tot de inkomstenbelasting voor echtparen, in het bijzonder Richtlijn 76/207/EEG ((Richtlijn van de Raad van 9 februari 1976 betreffende de tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de toegang tot het arbeidsproces, de beroepsopleiding en de promotiekansen en ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden - PB L 39 van 14.2.1976. )) niet. De Commissie zal derhalve geen stappen ondernemen bij de Italiaanse regering.