Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2546/97 van David HALLAM aan de Commissie. Klein Constantia Vin de Constance

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2546/97 van David HALLAM aan de Commissie. Klein Constantia Vin de Constance

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2546/97 van David HALLAM aan de Commissie. Klein Constantia Vin de Constance

Publicatieblad Nr. C 102 van 03/04/1998 blz. 0058


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2546/97 van David Hallam (PSE) aan de Commissie (24 juli 1997)

Betreft: Klein Constantia Vin de Constance

Na uw antwoord op mijn schriftelijke vraag P-1070/97 ((PB C 319 van 18.10.1997, blz. 225. )) heb ik contact gehad met de British Wine Standard Board, waar mij verteld werd dat uw antwoord onjuist was, aangezien artikel 70 van verordening 822/87 ((PB L 84 van 27.3.1987, blz. 1. )) van de Raad de import van wijnen uit derde landen verbiedt als zij een volumepercentage alcohol van meer dan 15% vertonen.

Kunt u aangeven of uw antwoord juist was; wellicht bestaat er andere wetgeving die de verkoop van Klein Constantia Vin de Constance in de Europese Unie toestaat en is dit de reden waarom deze wijn in Denemarken en Duitsland wordt aangeboden?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie (8 oktober 1997)

In antwoord op de vraag betreffende de invoer van Klein Constantia-wijn in de Gemeenschap wenst de Commissie het geachte Parlementslid erop te wijzen dat schriftelijke vraag P-1070/97 betrekking had op de etikettering van wijn. De Commissie handhaaft het standpunt dat zij in haar antwoord op deze vraag heeft ingenomen.

De door het geachte Parlementslid gestelde vraag met betrekking tot het alcohol-volumegehalte betreft de voorschriften inzake de productie en de verwerking van wijn.

In artikel 70, lid 1, onder b), eerste streepje van Verordening (EEG) nr. 822/87 is namelijk bepaald dat het totaal alcohol-volumegehalte van ingevoerde wijn niet meer mag bedragen dan 15 % vol (uitgezonderd likeurwijn, die tot andere categorieën behoort).

Van deze regel mag echter worden afgeweken voor wijn van hoge kwaliteit waarvoor een geografische aanduiding geldt en die aan specifieke productievoorschriften voldoet (bv. wijn op basis van druiven met botrytis). Dergelijke uitzonderingen zijn door de Raad in het kader van bilaterale overeenkomsten toegestaan voor bepaalde wijnsoorten van oorsprong uit derde landen, waarvoor wordt gegarandeerd dat het alcohol-volumegehalte niet is verhoogd. Aangezien met Zuid-Afrika geen dergelijke overeenkomst is gesloten, mag Klein Constantia-wijn niet met de verkoopbenaming "wijn¨ in de Gemeenschap worden toegelaten, ook niet na 1 september 1997, tenzij deze wijn een alcohol-volumegehalte van niet meer dan 15 % vol heeft.

De Commissie stelt bij de betrokken lidstaten een onderzoek in naar de door het geachte Parlementslid vermelde feiten.