Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2559/97 van Patricia McKENNA aan de Commissie. Vervoer van levende dieren

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2559/97 van Patricia McKENNA aan de Commissie. Vervoer van levende dieren

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2559/97 van Patricia McKENNA aan de Commissie. Vervoer van levende dieren

Publicatieblad Nr. C 082 van 17/03/1998 blz. 0107


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2559/97 van Patricia McKenna (V) aan de Commissie (24 juli 1997)

Betreft: Vervoer van levende dieren

De Commissie heeft een nieuwe richtlijn voorgesteld met daarin de technische eisen voor voertuigen die voor het vervoer van levende dieren worden gebruikt. Gesteld wordt dat het verbeteren van de omstandigheden waaronder dieren zich goed voelen een van de belangrijkste doelen van deze richtlijnen is.

Waarom denkt de Commissie dat deze nieuwe richtlijn de normen voor het welzijn van dieren zal verbeteren? Kan zij nadere bijzonderheden geven over de adviezen die zij bij het opstellen van deze richtlijn bij deskundigen op het gebied van diergeneeskunde en dierenwelzijn heeft ingewonnen?

Heeft de Commissie overwogen een stop in te stellen op EU-subsidies aan de exporthandel in levende dieren, ter ontmoediging van de wrede behandeling van dieren die hiermee gepaard gaat? Heeft zij haar aandacht gegeven aan eventuele beleidsvoorstellen ter vergroting van de werkgelegenheid in de vleesverwerkende industrie die erop neerkomen dat dieren geslacht moeten worden dicht bij de plaats waar zij gefokt zijn, voordat hun vlees geëxporteerd wordt?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie (9 september 1997)

Het voorstel van de Commissie met betrekking tot de normen voor voertuigen, die worden gebruikt voor vervoer van dieren dat meer dan acht uur in beslag neemt, is gebaseerd op artikel 13 van Richtlijn 91/628/EEG ((PB L 340 van 11.12.1991. )), gewijzigd bij Richtlijn 95/29/EG ((PB L 148 van 30.6.1995. )), inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer.

Richtlijn 95/29/EG is het gevolg van een politiek compromis dat na lange en moeilijke onderhandelingen tot stand is gekomen. In hoofdstuk VII, punt drie, van de bijlage van deze richtlijn werden de basisvoorwaarden waaraan de voertuigen moeten voldoen, vastgesteld. Hierbij werd alle beschikbare wetenschappelijke informatie in aanmerking genomen. Hieruit blijkt zeer duidelijk dat met name de ventilatie van de laadruimte en de mogelijkheid voor de dieren om, naar gelang van ras en leeftijd, te allen tijde dan wel op regelmatige tijdstippen te kunnen drinken, in sterke mate hun welzijn beïnvloeden.

De Commissie heeft de mogelijkheden onderzocht om de uitvoerrestituties van exporteurs in te trekken wanneer blijkt dat zij de voorschriften voor het welzijn van de dieren tijdens het vervoer naar hun eindbestemming niet volledig hebben nageleefd. De Commissie heeft de Raad onlangs een voorstel gepresenteerd waarin de betaling van uitvoerrestituties afhankelijk wordt gesteld van de naleving van de voorschriften inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer.

De Commissie heeft zich niet beraden over eventuele beleidsvoorstellen die de werkgelegenheid in de vleesverwerkende industrie moeten vergroten door dieren te laten slachten in de buurt van de plaats waar zij werden gefokt.