Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2565/97 van Ursula SCHLEICHER aan de Commissie. Kaderrichtlijn betreffende water

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2565/97 van Ursula SCHLEICHER aan de Commissie. Kaderrichtlijn betreffende water

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2565/97 van Ursula SCHLEICHER aan de Commissie. Kaderrichtlijn betreffende water

Publicatieblad Nr. C 102 van 03/04/1998 blz. 0058


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2565/97 van Ursula Schleicher (PPE) aan de Commissie (24 juli 1997)

Betreft: Kaderrichtlijn betreffende water

Het Europees Parlement en de Raad van Ministers hebben eensgezind kritiek geleverd op het ontbreken van essentiële bijlagen bij de kaderrichtlijn betreffende water. De Commissie heeft zich inmiddels verontschuldigd door te wijzen op de te korte termijnen die de Raad en het Parlement hebben vastgesteld voor de indiening van de kaderrichtlijn betreffende water.

Volgens de berichten heeft de Raad inmiddels een extra werkgroep ingesteld die met medewerking van de Commissie voor de opstelling van de bijlagen moet zorgen.

De vertegenwoordiger van de Commissie heeft de Commissie milieubeheer verzekerd dat het Europees Parlement "op passende wijze¨ bij deze werkzaamheden zal worden betrokken en dat zal worden gegarandeerd dat het Europees Parlement de eerste lezing "met kennis van alle teksten¨ kan uitvoeren.

Hoe wil de Europese Commissie deze toezegging gestand doen zonder een officieel gewijzigde versie van het Commissievoorstel voor de kaderrichtlijn betreffende water in te dienen?

Antwoord van mevrouw Bjerregaard namens de Commissie (15 september 1997)

Zoals het geachte Parlementslid bekend is, heeft de Commissie voor milieubeheer thans haar rapporteur aangeduid die verslag moet uitbrengen over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid en heeft diezelfde Commissie op haar jongste bijeenkomst een schema vastgelegd waarbij er een verslag over het voorstel aan haar zal worden voorgelegd voordat zij in december 1997 bijeenkomt.

Het zal het geachte Parlementslid ook bekend zijn dat de rapporteur tijdens die bijeenkomst werd gevraagd voorstellen voor te bereiden die het bestaande voorstel zouden wijzigen en verbeteren waarbij hij het nodige advies zou inwinnen van niet-gouvernementele organisaties (NGO's), de Commissie en andere bronnen. Via haar vertegenwoordiger liet de Commissie op die bijeenkomst weten dat ze van plan was de Commissie voor milieubeheer zo goed mogelijk bij te staan om ervoor te zorgen dat elk noodzakelijk technisch detail aan het voorstel kan worden toegevoegd, en dat elk voorstel van de Commissie voor milieubeheer tot verbetering van de bijlagen of andere delen van het voorstel waar meer precisie en duidelijkheid van de bepalingen wenselijk is, welkom is.