Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2633/97 van Georg JARZEMBOWSKI aan de Commissie. Vrij verkeer van Duitse studenten die deel nemen aan uitwisselingsprogramma's in Frankrijk

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2633/97 van Georg JARZEMBOWSKI aan de Commissie. Vrij verkeer van Duitse studenten die deel nemen aan uitwisselingsprogramma's in Frankrijk

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2633/97 van Georg JARZEMBOWSKI aan de Commissie. Vrij verkeer van Duitse studenten die deel nemen aan uitwisselingsprogramma's in Frankrijk

Publicatieblad Nr. C 082 van 17/03/1998 blz. 0118


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2633/97 van Georg Jarzembowski (PPE) aan de Commissie (22 juli 1997)

Betreft: Vrij verkeer van Duitse studenten die deel nemen aan uitwisselingsprogramma's in Frankrijk

Duitse studenten moeten bij het organiseren van hun verblijf en studie aan een Franse universiteit en tijdens hun verblijf zelf grote moeilijkheden overwinnen. Zo wordt van hen verlangd dat zij de kosten betalen voor verblijfsvergunningen (150 Franc in Bordeaux), alle benodigde documenten in een gelegaliseerde vertaling overleggen, welke documenten bovendien slechts drie maanden geldig blijven, en dat zij in Frankrijk woonachtige personen vinden die zich borg willen stellen. Van een vrouwelijke student verlangde de prefectuur van Amiens dat zij een verklaring voorlegde waarin stond dat zij ongehuwd was. Buitenlandse studenten die deel uitmaken van uitwisselingsprogramma's betalen in het studentenhuis van de universiteit Amiens 300 Franc meer huur dan Fransen. Weliswaar zijn er verschillen binnen Frankrijk in de administratieve praktijk op het gebied van de vereiste formaliteiten, maar toch wordt de mobiliteit van studenten door dergelijke praktijken van sommige Franse departementen geschaad. Deze handelwijze staat haaks op de doelstellingen van het SOCRATES-programma en is deels - als men betaling van kosten verlangt - in strijd met artikel 8a, lid 1 van het EG-Verdrag en richtlijn 90/366/EEG ((PB L 180 van 13.7.1990, blz. 30. )) inzake het verblijfsrecht van studenten.

1. Zijn haar deze moeilijkheden die Duitse studenten die deel uitmaken van uitwisselingsprogramma's ondervinden als zij gebruik maken van hun recht op een vrij verkeer bekend en zo ja, wat heeft zij tot dusver daartegen gedaan?

2. Mocht zij tot dusver niet op de hoogte zijn geweest van de genoemde moeilijkheden: wat denkt zij in de toekomst tegen de beschreven administratieve praktijken in Frankrijk te ondernemen?

Antwoord van mevrouw Cresson namens de Commissie (9 september 1997)

De Commissie is zich bewust van de problemen waarmee buitenlandse studenten nog steeds geconfronteerd worden in het kader van de organisatie van hun studieprogramma en hun verblijf in het buitenland indien dit niet georganiseerde uitwisselingsprogramma's als Socrates/Erasmus betreft.

In het algemeen zal de Commissie in het kader van de follow-up van het groenboek betreffende de belemmeringen voor transnationale mobiliteit ((doc. COM(96) 462 def. )), binnen de grenzen van haar bevoegdheidsgebied, rechtsinstrumenten ontwikkelen die haar in staat stellen de belemmeringen uit de weg te ruimen die het vrije verkeer van studenten, docenten en onderzoekers beperken.

Ten aanzien van de toeslag die buitenlandse studenten in Franse studentenhuizen moeten betalen, heeft de Commissie bij de Franse regering, en met name bij het Centre national des oeuvres universitaires et scolaires (CNOUS) kunnen bereiken dat de circulaires over de extra kosten zijn gewijzigd overeenkomstig het van toepassing zijnde Gemeenschapsrecht. Indien de geachte afgevaardigde concrete gevallen kent waarin de circulaire betreffende deze wijziging niet in acht wordt genomen, wordt hij verzocht dit aan de Commissie mede te delen die dan onverwijld de nodige maatregelen zal treffen.

De door de studenten te betalen verblijfkosten tenslotte vallen onder de wetgeving van de lidstaten. De Commissie heeft bijgevolg geen enkele bevoegdheid op dit gebied.