Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2676/97 van Inger SCHÖRLING aan de Commissie. Wapenexport van de EU

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2676/97 van Inger SCHÖRLING aan de Commissie. Wapenexport van de EU

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2676/97 van Inger SCHÖRLING aan de Commissie. Wapenexport van de EU

Publicatieblad Nr. C 117 van 16/04/1998 blz. 0042


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2676/97 van Inger Schörling (V) aan de Commissie (1 september 1997)

Betreft: Wapenexport van de EU

In een rapport dat onlangs door "Svenska Freds¨ over de wapenexport door EU-landen werd gepubliceerd, wordt vastgesteld dat EU-staten tussen 1989 en 1995 wapenhandel bedreven met 32 staten die zich in een gewapend conflict bevonden. Dat betekent dat men zware wapensystemen uit EU-staten bij de meeste gewapende conflicten in de wereld kon aantreffen. In het rapport staat ook dat er sedert 1989 overeenkomsten over de export van wapens zijn gesloten tussen EU-lidstaten en 27 staten die zich herhaaldelijk aan een grove schending van de mensenrechten schuldig hebben gemaakt.

Kan het ter zake bevoegde Commissielid mij daarom mededelen of de EU initiatieven heeft genomen ter beperking van de internationale wapenexport of heeft aangedrongen op een scherp gecontroleerd wapenexportbeleid door de lidstaten van de EU?

Heeft de Commissie wel eens een eigen verslag over de uitvoer van wapens opgesteld of een plan uitgewerkt met voorstellen ter beperking van de wapenexport?

Antwoord van de heer Van den Broek namens de Commissie (2 oktober 1997)

De staatshoofden en regeringsleiders zijn in juni 1991 overeengekomen dat een gemeenschappelijke aanpak die leidt tot een harmonisatie van het nationaal beleid inzake wapenexport mogelijk zou moeten worden gemaakt vertrekkend van een aantal criteria die destijds zijn vastgesteld en die in juni 1992 door de Europese Raad van Lissabon zijn vervolledigd.

Op hun bijeenkomst in Amsterdam in juni 1997 hebben de staatshoofden en regeringsleiders besloten dat binnen de Gemeenschap snel werkzaamheden op gang moeten worden gebracht om "een coherent en verantwoord beleid voor de beheersing van de wapenuitvoer te ontwikkelen¨.

De initiatieven die de Gemeenschap de laatste jaren op dit gebied heeft ontplooid, hebben het reeds mogelijk gmaakt om de algemene lijnen voor de interpretatie en toepassing van bovengenoemde gemeenschappelijke criteria goed te keuren. In dit verband wordt op dit ogenblik bijzondere aandacht besteed aan het onderzoek van praktische maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de wapens beter tot aan hun eindbestemming worden begeleid om het gevaar voor misbruik te voorkomen en te verzekeren dat de export geschiedt volgens de voorwaarden waarop de exportvergunning is toegekend.

De Gemeenschap zal zo spoedig mogelijk uitvoering geven aan het Europees Programma ter voorkoming en bestrijding van de illegale handel in conventionele wapens dat in juni 1997 is goedgekeurd.

De Commissie heeft in januari 1996 een mededeling gericht aan de Raad en het Parlement "Uitdagingen voor de Europese defensie-industrie¨ ((doc. COM(96)10 )) waarin onder meer voorstellen zijn opgenomen met betrekking tot het wapenexportbeleid. Deze mededeling bevat denkpistes voor acties op Europees niveau waarvan verschillende door de Raad worden onderzocht. Het Parlement heeft tijdens zijn plenaire vergadering van mei 1997 zijn goedkeuring gehecht aan het verslag van M. Titley en ook aan een resolutie die aansluit bij de voorstellen van de Commissie.

Het debat over het Verslag Titley heeft de Commissie de gelegenheid geboden haar voornemen om actief te blijven meewerken aan initiatieven die de Gemeenschap een coherent beleid op dit gebied moeten verschaffen te bevestigen.