Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2990/97 van Joan VALLVÉ aan de Commissie. Zandwinningsproject in het zuidoosten van Mallorca

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2990/97 van Joan VALLVÉ aan de Commissie. Zandwinningsproject in het zuidoosten van Mallorca

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2990/97 van Joan VALLVÉ aan de Commissie. Zandwinningsproject in het zuidoosten van Mallorca

Publicatieblad Nr. C 134 van 30/04/1998 blz. 0048


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2990/97 van Joan Vallvé (ELDR) aan de Commissie (1 oktober 1997)

Betreft: Zandwinningsproject in het zuidoosten van Mallorca

Het Directoraat-generaal van het Spaanse Ministerie van Milieu heeft de administratieve procedures in gang gezet voor het vaststellen van een nieuw gebied voor het winnen van zeezand aan de kust van de Balearen. Het is de bedoeling over een oppervlakte van 72 tot 170 ha. aan de zuidoostelijke kust van de Balearen 8 miljoen m3 zand te winnen dat bestemd is voor "herstel¨ van stranden.

De omvang van het project heeft tot grote bezorgdheid geleid bij de vissers in het gebied die bang zijn voor vernietiging van hun traditionele visgronden, zoals ook in 1989 in de baai van Palma gebeurde toen 500.000 m3 zand werd gewonnen. Omdat dit project 16 keer zo groot is, kunnen de gevolgen voor het milieu en de economie catastrofaal zijn, temeer daar men van plan is het bedoelde project uit te voeren in met Posidonia Oceánica begroeide gebieden die uitdrukkelijk worden beschermd in richtlijn 92/43/EEG ((PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7. )) inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna. Twee jaar geleden hebben wij deze vraag aan de Commissie voorgelegd, hetgeen op Mallorca met grote vreugde werd begroet.

Is de Commissie op de hoogte van bedoeld project en van de eventuele gevolgen voor de economie en het ecosysteem in het gebied, een en ander op grond van richtlijn 85/337/EEG ((PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40. )) betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten?

Is de Commissie van mening dat het verstandig is door te gaan met de door ons bij de Commissie bekritiseerde projecten die dermate ongunstige gevolgen voor het milieu hebben in een gebied zoals de zee rond de Balearen waar de visgronden door illegale vangstmethoden, zandwinning en vervuiling steeds armer worden?

Antwoord van mevrouw Bjerregaard namens de Commissie (13 november 1997)

Door middel van schriftelijke vraag E-2730/94 ((PB C 152 van 19.6.1995. )) heeft het geachte Parlementslid de Commissie ervan op de hoogte gesteld dat de Spaanse autoriteiten toestemming hadden gegeven voor de winning van zeezand op Mallorca voor het herstel van diverse stranden. In deze vraag werd gesteld dat met Posidonia oceánica begroeide gebieden als gevolg van deze winningen verloren zouden kunnen gaan, een prioritaire habitat uit hoofde van bijlage I van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna ((PB L 206 van 22.7.1992. )).

Zandwinning is één van de projecten uit bijlage II van Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten ((PB L 175 van 5.7.1985. )). Krachtens artikel 4, lid 2 van deze richtlijn moeten de in bijlage II opgesomde projecten worden onderworpen aan een beoordeling overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 10, indien de lidstaten van oordeel zijn dat hun kenmerken zulks noodzakelijk maken.

Op een verzoek van de Commissie om commentaar hebben de Spaanse autoriteiten geantwoord dat het desbetreffende project aan de in Richtlijn 85/337/EEG bedoelde milieueffectbeoordeling was onderworpen voordat hiervoor toestemming was verleend. Het milieueffectrapport voor dit project is in het Spaanse Staatsblad verschenen ((BOE nr. 138 van 7.6.1996. )). In dit rapport was sprake van maatregelen die het milieueffect zo gering mogelijk moesten maken, alsmede van een tijdens de winning te volgen milieubewakingsplan. Volgens de Spaanse autoriteiten zal het feit dat deze streek is uitgekozen voor de zandwinning geen nadelige gevolgen hebben voor de met Posidonia oceánica begroeide gebieden.

De Commissie is niet op de hoogte van het in deze vraag genoemde project. Zij zal zich echter opnieuw tot de Spaanse autoriteiten wenden om zich ervan te verzekeren dat de bovenvermelde richtlijnen worden nageleefd.