Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3034/97 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. SLIM: modelproject

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3034/97 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. SLIM: modelproject

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3034/97 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. SLIM: modelproject

Publicatieblad Nr. C 134 van 30/04/1998 blz. 0062


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3034/97 van Amedeo Amadeo (NI) aan de Commissie (1 oktober 1997)

Betreft: SLIM: modelproject

In verband met de "Mededeling aan de Raad en het Europees Parlement - vereenvoudiging van de wetgeving over de interne markt (SLIM): modelproject¨ (COM(96)0204 def.), luidt het verzoek aan de Commissie om zich actief op te stellen ten aanzien van de controle op de omzetting en toepassing van de communautaire regelgeving op nationaal niveau, om te voorkomen dat er te weinig wordt omgezet in de nationale wetgeving of in andere praktijken en dat daardoor de eenheid van de interne markt wordt geschaad.

Antwoord van de heer Monti namens de Commissie (17 november 1997)

De correcte hendhaving van de gemeenschappelijke regels in de gehele interne markt vormt de voornaamste prioriteit voor de Commissie, zoals uiteengezet in hoofdstuk 5.1 van haar mededeling aan het Parlement en de Raad over de impact en de doeltreffendheid van de interne markt. ((COM(96) 520 def. )) De vereenvoudiging van de communautaire richtlijnen werd eveneens aangemerkt als een prioritair actieterrein.

De Commissie heeft in aansluiting bij haar rapport over de interne markt een actieprogramma voor de interne markt ((Mededeling van de Commissie aan de Europese Raad, CSE(97) 1 def. )) opgesteld, dat door de Europese Raad is goedgekeurd.

De eerste van de vier strategische doelstellingen in het actieprogramma van de Commissie is een "doeltreffender regelgeving¨. Die doelstelling omvat de volgende vijf acties: toepassing van de overeengekomen wetgeving inzake de interne markt, vaststelling van een kader voor tenuitvoerlegging en probleemoplossing, verbetering van de toegang van het bedrijfsleven tot correcte informatie, vereenvoudiging en verbetering van de nationale en communautaire regelgeving en tenslotte het aanpakken van de zwakke punten van het bestaande wettelijke kader.

In het kader van de eerste actie dienden de lidstaten tegen 1 oktober 1997 een gedetailleerd tijdschema van hun omzettingsprogramma's over te leggen teneinde alle vertraging daarbij met spoed weg te werken en ervoor te zorgen dat de omzettingstermijnen waarvan de einddatum voor 1 januari 1999 valt, worden nageleefd. Op dit ogenblik hebben bijna alle lidstaten deze tijdschema's ingediend. De Commissie zal de resultaten van de lidstaten in het licht van die tijdschema's controleren.