Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3057/97 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. Hervorming GMO tabak

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3057/97 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. Hervorming GMO tabak

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3057/97 van Amedeo AMADEO aan de Commissie. Hervorming GMO tabak

Publicatieblad Nr. C 117 van 16/04/1998 blz. 0142


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3057/97 van Amedeo Amadeo (NI) aan de Commissie (2 oktober 1997)

Betreft: Hervorming GMO tabak

Referentie: "Verslag van de Commissie aan de Raad over de gemeenschappelijke marktordening in de sector ruwe tabak¨ (COM(96)0554 def.). In het verslag van de Commissie worden twee toekomstopties voor de communautaire tabaksector onderzocht, alvorens de conclusie wordt getrokken dat de steun aan de tabaksteelt weliswaar op middellange termijn niet kan worden stopgezet, maar wel over de gehele linie moet worden herzien. De voorgestelde hervormingen voorzien in een "variatie¨ van de premies om de productie van tabak van hogere kwaliteit (met een lager teergehalte) te bevorderen en de invoering van een regeling voor het opkopen van productiequota, waardoor het tabakstelers mogelijk wordt gemaakt de productie stop te zetten, waarbij dan tevens de totale omvang van de communautaire tabaksquota's zou worden teruggebracht.

Na te hebben erkend dat er een evidente tegenstrijdigheid bestaat tussen het communautaire beleid ter vermindering van het tabaksgebruik en de gelijktijdige steun aan de productie van ruwe tabak, wijst het verslag erop dat de intrekking van de steun aan tabaksproducenten het einde zou betekenen van de ruwe tabaksproductie in de Europese Unie, met ernstige gevolgen vandien voor de 200.000 arbeidsplaatsen die met de productie en verwerking van dit product samenhangen (respectievelijk 170.000 en 30.000 arbeidsplaatsen). Bovendien is 80 % van het inkomen van de Europese tabaksproducenten, waarvan 70.000 (52 %) zich in Griekenland bevinden en bijna 40.000 in Italië, afkomstig van de door de Gemeenschap verstrekte steun.

Kan de Commissie in dit verband mededelen of de eventuele maatregelen tot stopzetting van de tabaksteelt vergezeld gaan van een duidelijke aanwijzing van mogelijke andere landbouwculturen waarop het tabaksareaal kan omschakelen, of dat er de noodzakelijke voorwaarden worden gecreëerd voor activiteiten buiten de landbouw, in het kader van een evenwichtige en niet al te bruuske plattelandsontwikkeling?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie (21 oktober 1997)

Het geachte Parlementslid vraagt naar de omschakelingsmogelijkheden voor producenten die de tabaksteelt stopzetten. De Commissie wijst er in dit verband op dat haar voorstellen uitsluitend een vrijwillige stopzetting betreffen, met name voor degenen die moeite hebben om de marktontwikkeling te volgen. Aangezien de Commissie niemand wil verplichten om de tabakssector te verlaten, is het ook niet aan haar om precies aan te geven welke keuzes individuele producenten zouden kunnen maken.

Zoals gezegd, heeft de Commissie in haar verslag echter wel begeleidende maatregelen voorgesteld voor degenen die vrijwillig besluiten met de tabaksteelt op te houden.

Centraal in deze begeleidende maatregelen dient de bevordering te staan van strategische plannen voor plaatselijke ontwikkeling die de producenten in de richting van andere activiteiten sturen. Deze plannen behoren te worden opgesteld op het bestuursniveau dat het dichtst bij de betrokken gebieden staat. De directe belanghebbenden, en in de eerste plaats de groeperingen van tabaksproducenten, moeten er nauw bij worden betrokken. In deze plannen dient te worden gewerkt met een op geïntegreerde ontwikkeling gerichte aanpak, net als nu reeds het geval is bij de door de Structuurfondsen ondersteunde ontwikkelingsprogramma's voor de regio's van de doelstellingen 1 en 5b.