Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3073/97 van Karin RIIS-JØRGENSEN aan de Commissie. Onderhandelingen tussen de EU en Zwitserland over de transit van goederenvervoer

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3073/97 van Karin RIIS-JØRGENSEN aan de Commissie. Onderhandelingen tussen de EU en Zwitserland over de transit van goederenvervoer

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3073/97 van Karin RIIS-JØRGENSEN aan de Commissie. Onderhandelingen tussen de EU en Zwitserland over de transit van goederenvervoer

Publicatieblad Nr. C 117 van 16/04/1998 blz. 0147


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-3073/97 van Karin Riis-Jørgensen (ELDR) aan de Commissie (19 september 1997)

Betreft: Onderhandelingen tussen de EU en Zwitserland over de transit van goederenvervoer

Zwitserland heeft er in de lopende onderhandelingen mee ingestemd de gewichtslimiet van 28 ton voor vrachtwagens op te geven in ruil voor een transitheffing op deze wagens. De Commissie heeft in eerdere onderhandelingen de mogelijkheid van een speciale heffing voor het passeren van de ecologisch kwetsbare Alpen verworpen. Voorts heeft de Commissie de aanleg van twee spoortunnels door de Alpen voorgesteld, voornamelijk om het goederenvervoer van de weg naar het spoor te verplaatsen.

Kan de Commissie meedelen hoe zij haar standpunt in de onderhandelingen kan verenigen met de beginselen van het Groenboek over eerlijke en doeltreffende prijzen in het vervoer?

Daarnaast zou ik willen vragen wat de milieuargumenten zijn voor het bevorderen van vrachtwagens op treinen in plaats van een strategie van alleen vracht op treinen (containers en andere vormen van gecombineerd vervoer)? Is er een analyse gemaakt van hoe een strategie van vrachtwagens op treinen de wijze van vervoer van vracht in de rest van Europa zou beïnvloeden in de richting van een milieubewuster goederenvervoer?

Antwoord van de heer Kinnock namens de Commissie (14 oktober 1997)

Eén van de hoofddoelstellingen van de Gemeenschap in de onderhandelingen met Zwitserland is een stabiel, doeltreffend en duurzaam beleid te ontwerpen voor het vervoer in het hele Alpengebied.

De Commissie is het met de Zwitserse regering eens dat de afschaffing van de gewichtslimiet van 28 ton gevolgd zou moeten worden door de invoering van een nieuw heffingssysteem voor het wegvervoer dat afhankelijk zal zijn van het reële gebruik van het wegennet door ieder voertuig.

De Commissie is bovendien geen tegenstander van een speciale heffing voor de vier belangrijkste passen in het Alpennet als dit economisch en politiek verantwoord is. De onderhandelingen die de Commissie voert stroken dientengevolge volledig met de beginselen van het Groenboek "Naar een eerlijke en doelmatige prijsstelling in het vervoer¨ ((doc. COM(95) 691 def. )). De hoogte van de heffing mag echter noch zodanig zijn dat het verkeersvolume dat door Zwitserland wordt geleid op hetzelfde hoge peil blijft als nu, noch zodanig dat het wegvervoer door Zwitserland in feite onmogelijk wordt gemaakt.

De Commissie acht een "rollende weg¨-strategie ("vrachtwagens op treinen¨), in de juiste omstandigheden, een nuttig middel voor het vervoeren van goederen. Zij houdt zich desalniettemin actief bezig met het bevorderen van andere vormen van gecombineerd vervoer, onder andere die waarbij containertreinen worden gebruikt voor het gedeelte van het traject dat per spoor wordt afgelegd en vrachtwagens voor de trajecten daarvóór en daarna.

De "rollende weg¨-strategie heeft betrekking op een specifieke markt en is met name geschikt voor kleine wegvervoerders, nieuwe vervoerders en voor het transitvervoer. De huidige en mogelijkerwijs toekomstige akkoorden met Zwitserland hebben betrekking op gecombineerd vervoer in de ruimste zin van het woord. Op korte en middellange termijn zullen "vrachtwagens op treinen¨ echter een noodzakelijke aanvulling vormen op een systeem van "vracht op treinen¨.

Er is geen specifieke analyse gemaakt van de vraag hoe een "strategie van alleen vracht op treinen¨ de wijze van vervoer van vracht zou beïnvloeden, aangezien een dergelijke uitzonderlijke aanpak, die ten doel zou hebben een grotere duurzaamheid van het vervoer te bewerkstelligen, door geen enkele partij wordt overwogen.