Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3138/97 van Florus WIJSENBEEK aan de Commissie. Verbod nachtvluchten in Italië

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3138/97 van Florus WIJSENBEEK aan de Commissie. Verbod nachtvluchten in Italië

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3138/97 van Florus WIJSENBEEK aan de Commissie. Verbod nachtvluchten in Italië

Publicatieblad Nr. C 134 van 30/04/1998 blz. 0094


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3138/97 van Florus Wijsenbeek (ELDR) aan de Commissie (13 oktober 1997)

Betreft: Verbod nachtvluchten in Italië

Is het de Commissie bekend dat de Italiaanse Ministeries van Vervoer en Milieu een regeling hebben ontworpen welke, indien aangenomen, alle vluchten in alle burgerlijke luchthavens, met uitzondering van de gebieden rond de intercontinentale luchthavens van Roma Fiumicino en Malpensa, tussen 23.00 en 06.00 uur zal verbieden?

Is het de Commissie voorts bekend dat deze regeling een algemene uitzondering kent voor alle vluchten bestemd voor 'postdiensten' en dat algemeen wordt aangenomen dat deze uitzondering restrictief uitgelegd zal worden, zodat slechts de vluchten van Alitalia ten behoeve van "Ente Poste Italiane¨ daarvan gebruik zullen mogen maken?

Is de Commissie zich bewust van het feit dat het voor koeriersdiensten van essentieel belang is om 's nachts te mogen vliegen en dat derhalve het voorgenomen verbod ernstige gevolgen kan hebben op hun voortbestaan?

Realiseert de Commissie zich voorts dat sommige van de door de "Ente Poste Italiane¨ aangeboden diensten in concurrentie met de diensten van particuliere koeriers verleend worden en dat derhalve de uitzondering ten gunste van de "Ente Poste Italiane¨ aan deze Ente een concurrentievoordeel zou bieden welke in strijd is met de EU-regelgeving dienaangaande?

Is de Commissie voornemens om bij de Italiaanse regering druk uit te oefenen teneinde te garanderen dat de algemene uitzondering in ieder geval ook geldt voor de nachtvluchten bestemd voor alle postdiensten?

Zo ja, op welke wijze?

Zo nee, waarom niet?

Antwoord van de heer Kinnock namens de Commissie (20 november 1997)

De Commissie is door de Italiaanse overheid niet officieel op de hoogte gesteld van een voornemen om nachtvluchten op alle Italiaanse burgerlijke luchthavens met uitzondering van Roma Fiumicino en Milano Malpensa te verbieden.

De lidstaten kunnen met inachtneming van de bepalingen en procedures van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad betreffende de toegang van communautaire luchtvaartmaatschappijen tot intracommunautaire luchtroutes ((PB L 240 van 24.8.1992. )) beperkende maatregelen nemen om de geluidshinder in de buurt van luchthavens aan banden te leggen. Dergelijke beperkende maatregelen kunnen inhouden dat er een verbod op nachtvluchten wordt ingevoerd. Daarbij moet echter wel worden voldaan aan het algemene beginsel dat discriminatie niet is toegestaan en de Commissie zal er naar aanleiding van de indiening van een klacht of op eigen initiatief voor zorgen dat dit beginsel in acht wordt genomen.