Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3169/97 van Raymonde DURY aan de Commissie. Intrekking van programma bij ontstentenis van een besluit van de Raad

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3169/97 van Raymonde DURY aan de Commissie. Intrekking van programma bij ontstentenis van een besluit van de Raad

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3169/97 van Raymonde DURY aan de Commissie. Intrekking van programma bij ontstentenis van een besluit van de Raad

Publicatieblad Nr. C 196 van 22/06/1998 blz. 0002


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3169/97 van Raymonde Dury (PSE) aan de Commissie (13 oktober 1997)

Betreft: Intrekking van programma bij ontstentenis van een besluit van de Raad

In het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen van 1 augustus 1997, nr. C 233/8 wordt medegedeeld dat de Commissie heeft besloten de oproep tot het indienen van voorstellen voor subsidies voor coöperaties, onderlinge maatschappijen, verenigingen en stichtingen in de Gemeenschap te annuleren. De Commissie houdt aldus rekening met het feit dat de Raad geen besluit heeft goedgekeurd over het meerjarig werkprogramma 1994-1996 ten behoeve van deze organisaties, alsmede met het achterhaalde karakter van dit programma.

Kan de Commissie een nadere verklaring geven van de gevolgen van het uitblijven van besluiten voor de betrokken organisaties en preciseren of een vervangend programma bestaat of zal worden ingevoerd, alsmede of er precedenten zijn van programma's die zijn komen te vervallen door het uitblijven van een besluit van de Raad?

Antwoord van de heer Papoutsis namens de Commissie (30 januari 1998)

Het geachte Parlementslid heeft gelijk: de oproep tot het indienen van voorstellen hield inderdaad verband met het voorstel van de Commissie voor een besluit van de Raad inzake het meerjarig werkprogramma (1994-1996) ten behoeve van coöperaties, onderlinge maatschappijen, verenigingen en stichtingen (COMVS). Deze oproep is op 24 augustus 1996 gepubliceerd, maar het voorstel was eind 1996 nog altijd niet goedgekeurd door de Raad.

De Commissie was derhalve verplicht een passende oplossing te zoeken voor de financiering van de COMVS-projecten die bij deze oproep hoorden. Op 29 juli 1997 besloot zij haar voorstel voor een werkprogramma in te trekken, de oproep te annuleren en vervolgens een specifiek besluit te nemen voor de financiering in 1997 van 12 projecten, geselecteerd uit de voorstellen die naar aanleiding van de oproep waren ingediend. Tevens werd besloten om naast deze 12 projecten ook een aantal andere acties te financieren op basis van hoofdstuk B5-321 (sociale economie) van de begroting voor 1997.

De Commissie bestudeert momenteel de mogelijkheid om een nieuw voorstel voor een meerjarig werkprogramma in te dienen. Hoofddoel daarvan is coöperaties, onderlinge maatschappijen, verenigingen en stichtingen te helpen om als onderneming beter te presteren en actief bij te dragen aan de strijd tegen de werkloosheid.

Voor meer details wordt het geachte Parlementslid verwezen naar het antwoord van de Commissie op mondelinge vraag H-0717/97 die tijdens het vragenuur van de EP-vergaderperiode van oktober 1997 door mevrouw Jackson is gesteld ((Handelingen van het Parlement (oktober 1997). )).