Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3261/97 van Peter SKINNER aan de Commissie. Vergelijkbare brandstatistieken in de EG

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3261/97 van Peter SKINNER aan de Commissie. Vergelijkbare brandstatistieken in de EG

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3261/97 van Peter SKINNER aan de Commissie. Vergelijkbare brandstatistieken in de EG

Publicatieblad Nr. C 158 van 25/05/1998 blz. 0074


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3261/97 van Peter Skinner (PSE) aan de Commissie (20 oktober 1997)

Betreft: Vergelijkbare brandstatistieken in de EG

Teneinde de brandweerkorpsen optimaal te laten functioneren, is het belangrijk dat men een overzicht heeft van het aantal doden, gewonden en de materiële schade ten gevolge van brand. Het huidige systeem van gegevensverzameling op nationaal niveau staat een transnationale samenwerking in de weg. De gegevens van het mondiaal centrum voor de statistiek zijn ontoereikend en worden door de Federatie van brandweerkorpsen van de EU (FEU) als onbetrouwbaar beschouwd.

Is de Commissie het ermee eens dat het voor de Gemeenschap nuttig zou zijn om gemeenschappelijke basisinformatie te vergaren om de toekomstige prioriteiten en de beste brandbestrijdingsstrategieën vast te stellen?

Antwoord van mevrouw Bjerregaard namens de Commissie (25 november 1997)

De Commissie gelooft dat het voor de lidstaten bijzonder nuttig zou zijn te kunnen beschikken over betere gegevens en statistieken betreffende de gevolgen van branden. Van door het mondiaal centrum voor de statistiek aangelegde brandstatistieken is de Commissie niets bekend.

Wat betreft ongevallen die lichamelijk letsel tot gevolg hebben, zij opgemerkt dat het vergaren van statistieken betreffende gezondheid en veiligheid deel uitmaakt van het kaderprogramma van prioritaire maatregelen op het gebied van de statistische informatie (1993-1997) ((PB L 219 van 28.8.1993. )) (Beschikking 93/464/EEG van de Raad).

Het communautair informatiesysteem over ongevallen thuis en tijdens de vrijetijdsbesteding (EHLASS) bevat gegevens over de ongevallen, met inbegrip van die welke door vuur worden veroorzaakt, die zich in de Gemeenschap thuis en tijdens de vrije tijd voordoen. Met betrekking tot ongevallen op het werk, met inbegrip van die welke resulteren in brandwonden, worden op Gemeenschapsniveau gegevens vergaard in het kader van het ESAW-project ("European statistics on accidents at work¨). In het raam van toekomstige verfijningen van ESAW kan worden overwogen ook de oorzaak van ongevallen (met name of zij al dan niet door brand werden veroorzaakt) te registreren.

Ongelukken en letsels zijn een gebied dat ook voorkomt op de niet-exhaustieve lijst van bijlage II van Besluit nr. 1400/97/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 juni 1997 tot vaststelling van een communautair actieprogramma voor gezondheidsmonitoring ((PB L 193 van 22.7.1997. )). Voorts maakt de voorkoming van letsel het voorwerp uit van een mededeling van de Commissie ((COM(97) 178 def. )), die tevens een voorstel voor een communautair actieprogramma terzake (periode 1999-2003) omvat.

Tenslotte is de brandproblematiek als geheel aan de orde in het communautaire actieprogramma voor civiele bescherming ((COM(96) 219 def. )), dat momenteel door de Raad wordt besproken.

De Commissie is bereid initiatieven te steunen die kunnen resulteren in betere gemeenschappelijke basisinformatie op communautair niveau, op voorwaarde dat in het kader van de relevante communautaire actieprogramma's voldoende financiële en andere middelen ter beschikking staan.