Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3265/97 van María ESTEVAN BOLEA aan de Commissie. Afgewerkte olie

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3265/97 van María ESTEVAN BOLEA aan de Commissie. Afgewerkte olie

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3265/97 van María Estevan Bolea (PPE) aan de Commissie (20 oktober 1997)

Betreft: Afgewerkte olie

Kan de Commissie mededelen hoeveel afgewerkte olie er jaarlijks in de Europese Unie wordt voortgebracht?

Kan zij terzake tevens de cijfers bekendmaken per lidstaat en aangeven hoe dit afval wordt beheerd?

Antwoord van mevrouw Bjerregaard namens de Commissie (1 december 1997)

De vragen van het geachte Parlementslid worden wellicht beantwoord door de onderstaande gegevens uit een rapport dat in opdracht van de Commissie is opgesteld. Deze gegevens, uitgedrukt in ton, hebben betrekking op de jaren 1994-1995 en bestrijken alle stadia van het beheer van afgewerkte olie door de lidstaten en in de Gemeeschap als geheel.

Uit de tabel blijkt dat 1.827.300 ton (75,6% van de afgewerkte olie) wordt ingezameld. De resterende 24,4% wordt waarschijnlijk illegaal verbrand, samen met het afval verwijderd, gebruikt voor energieproductie door de bedrijven waarvan de olie afkomstig is of in het milieu geloosd.

Van de ingezamelde 75,6% wordt 677.000 ton (37,1%) opgewerkt; daarvan wordt 657.000 ton (36%) gerecycled tot smeeroliën en 20.000 ton (1,1%) tot stookolie van goede kwaliteit.

De resterende 1.150.300 ton (63%) wordt hetzij gebruikt, na behandeling (filtratie) (584.600 ton (32%)), als vervangende brandstof in de industrie (cement) of voor scheepsmotoren, hetzij zonder enige behandeling (566.000 tonnes (31%)) verbrand in afvalovens (of cementfabrieken die daarvoor een vergunning hebben).

Beheer van afgewerkte olie in de periode 1994-1995, in ton

>TABLE>

Bron: Economics of waste oils Regeneration - Coopers & Lybrand, 1997