Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3363/97 van José GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL aan de Commissie. Overstromingen in de EU: evaluatie van de kosten

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3363/97 van José GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL aan de Commissie. Overstromingen in de EU: evaluatie van de kosten

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3363/97 van José GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL aan de Commissie. Overstromingen in de EU: evaluatie van de kosten

Publicatieblad Nr. C 134 van 30/04/1998 blz. 0149


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3363/97 van José García-Margallo y Marfil (PPE) aan de Commissie (22 oktober 1997)

Betreft: Overstromingen in de EU: evaluatie van de kosten

De overstromingen waardoor het Middellandse-Zeekustgebied van Spanje gedurende de laatste week van september werd geteisterd, hebben grote persoonlijke en materiële schade aangericht. Volgens eerste voorlopige schattingen van de Unie van Kleine Landbouwers bedraagt de materiële schade in de provincies Valencia, Murcia en Andalusië 20 miljard pesetas.

Deze overstromingen zijn niet een sporadische gebeurtenis. Het zijn natuurrampen die zich op grond van de geomorfologie en het klimaat van het gebied periodiek herhalen en zich uitbreiden tot andere lidstaten zoals Italië en Frankrijk. Zij hebben bovendien ernstige gevolgen voor het milieu omdat zij de bodemerosie en de ontbossing versnellen in gebieden waar het proces van het milieubederf reeds ver is voortgeschreden.

Zal de Commissie, gezien de regelmaat waarmee zich deze overstromingen in het Middellandse-Zeegebied voordoen, een evaluatie uitvoeren van de economische en ecologische schade die hierdoor in de Europese Unie ontstaat?

Gecombineerd Antwoord van de heer Santer namens de Commissie op de schritftelijke vragen E-3363/97, E-3364/97 en E-3365/97 (25 november 1997)

De Commissie drukt haar medeleven uit met de Europese burgers die het slachtoffer zijn geworden van de overstromingen die de gemeenschappen van Valencia, Murcia en Andalusië in september 1997 hebben getroffen.

De Commissie is van mening dat de onontbeerlijke verbetering van de preventie moet en kan worden bereikt door de bestaande middelen en cofinancieringen, in het bijzonder in het kader van doelstelling 1, waaronder de drie autonome gemeenschappen vallen. Derhalve blijft de Commissie ter beschikking staan van de Spaanse autoriteiten om, met de steun van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling et het Cohesiefonds, bij te dragen tot de oplossing van dit probleem. Daartoe zal zij alle aanvragen tot herprogrammering van lopende maatregelen of nog niet toegewezen middelen verwelkomen en onderzoeken waardoor deze zone tegen dergelijke rampen zou kunnen worden beschermd in het kader van de financiële toewijzingen in de communautaire bestekken ten gunste van de betrokken regio's.

Bovendien bevordert de Commissie in het kader van de maatregelen voor civiele bescherming de uitwisseling van ervaring tussen deskundigen van de lidstaten evenals het onderzoek en de praktische toepassing van nieuwe kennis door middel van proefprojecten. Voorts wordt thans in de Raad beraadslaagd over een voorstel voor een actieprogramma.

Wat betreft de mogelijkheid om een "task-force¨ in te stellen die het verschijnsel overstromingen op het grondgebied van de Gemeenschap moet onderzoeken en de tenuitvoerlegging van concrete oplossingen moet coördineren, is op 1 februari 1995 een werkgroep ingesteld die moet nagaan welke maatregelen moeten worden genomen om de gevolgen van de overstromingen zoveel mogelijk te beperken. Deze werkgroep heeft haar conclusies in een verslag opgenomen dat eind maart 1995 door de Commissie is onderzocht. Zij heeft de daarin opgenomen voorstellen voor een doeltreffend gebruik van de beschikbare instrumenten goedgekeurd.

In het kader van het specifieke onderzoeksprogramma "milieu en klimaat¨ ((PB L 361 van 31.12.1994. )) bestaat een afdeling "overstromingen¨ die een tiental onderzoeksprojecten heeft ondersteund om overstromingen te voospellen en de schade daarvan te beperken. Resultaten van dit onderzoekswerk zijn tijdens seminars en conferenties behandeld en in op aanvraag verkrijgbare notulen gepubliceerd.