Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3546/97 van Gerardo FERNÁNDEZ-ALBOR aan de Commissie. Communautaire kredieten voor de hoge- snelheidstrein in Galicië

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3546/97 van Gerardo FERNÁNDEZ-ALBOR aan de Commissie. Communautaire kredieten voor de hoge- snelheidstrein in Galicië

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3546/97 van Gerardo FERNÁNDEZ-ALBOR aan de Commissie. Communautaire kredieten voor de hoge- snelheidstrein in Galicië

Publicatieblad Nr. C 158 van 25/05/1998 blz. 0148


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3546/97 van Gerardo Fernández-Albor (PPE) aan de Commissie (12 november 1997)

Betreft: Communautaire kredieten voor de hoge-snelheidstrein in Galicië

In het spoorwegnet in de Spaanse regio Galicië bevinden zich gedeelten waar treinen niet harder kunnen rijden dan 40 km/uur. Het parlement van dit autonome gebied heeft twee jaar geleden met algemene stemmen een plan goedgekeurd voor de volledige vernieuwing van het spoorwegnet en de aansluiting ervan op het net van hoge-snelheidstreinen.

Laatstgenoemd aspect is afhankelijk van de bouw van een nieuwe variant, met tunnel, in Guadarrama, vanaf welk punt het gehele noordwestelijke schiereiland zou moeten worden bediend. In de begrotingsraming van Spanje is echter slechts een minimaal krediet opgenomen voor de uitvoering van de werkzaamheden die nodig zouden zijn om het net van hoge-snelheidstreinen door te trekken tot in Galicië, de regio die daaraan het meest behoefte heeft.

Is de Commissie van oordeel dat voor de totale kosten die gemoeid zijn met het doortrekken van het HST-net tot in Galicië, namelijk 173.500 miljoen pesetas, een beroep zou kunnen worden gedaan op de voor Spanje uitgetrokken cohesiekredieten en kan zij mededelen in hoeverre een beroep zou moeten worden gedaan op de communautaire solidariteit en een deel van genoemde kredieten zou moeten worden aangewend om het isolement van Galicië op spoorweggebied te doorbreken?

Antwoord van Mevrouw Wulf-Mathies namens de Commissie (22 december 1997)

De Commissie heeft tot nog toe van de Spaanse autoriteiten geen aanvraag om cofinanciering van het betrokken project door het Cohesiefonds ontvangen. Pas na onderzoek van een dergelijke aanvraag zal zij eventueel een besluit tot cofinanciering van het project kunnen nemen.