Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3622/97 van Giuseppe RAUTI aan de Commissie. Bescherming van de rechten van taxichauffeurs in Italië en Europa

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3622/97 van Giuseppe RAUTI aan de Commissie. Bescherming van de rechten van taxichauffeurs in Italië en Europa

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3622/97 van Giuseppe RAUTI aan de Commissie. Bescherming van de rechten van taxichauffeurs in Italië en Europa

Publicatieblad Nr. C 304 van 02/10/1998 blz. 0002


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3622/97 van Giuseppe Rauti (NI) aan de Commissie (13 november 1997)

Betreft: Bescherming van de rechten van taxichauffeurs in Italië en Europa

Is het de Commissie bekend dat er in Italië steeds meer onvrede heerst onder de taxichauffeurs, die klagen dat zij door diverse Italiaanse wetsvoorschriften, die volledig in strijd zijn met de Europese richtlijnen ter zake, op fiscaal gebied ernstig benadeeld worden? Zo wordt hun bijvoorbeeld geweigerd of onmogelijk gemaakt BTW-restitutie te verkrijgen, zowel bij de aanschaf van de auto als voor de "accessoires¨, zoals brandstof en onderdelen, die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de taxi, hun enige werkinstrument en bron van inkomsten. Bovendien moeten de taxichauffeurs werken op basis van van hogerhand opgelegde tarieven, die echter niet steunen op een reële analyse van de kosten. Daar komt nog eens bij - en dat is maar één van de vele voorbeelden - dat in 1990 de toenmalige (socialistische) minister Formica een besluit uitvaardigde op grond waarvan de taxichauffeurs 30% van hun brandstofvergoeding moesten inleveren. Zijn opvolger Goria (DC) verlaagde die vergoeding in 1991 opnieuw met 30%, en in 1992 nam een andere socialistische minister (Amato) nog eens zo'n zelfde maatregel, de resterende 10% als bronbelasting of voorheffing latend.

Is de Commissie voornemens de Italiaanse regering tot naleving van de Europese wetgeving ter zake te manen?

Antwoord van de heer Monti namens de Commissie (6 januari 1998)

De Commissie is ervan op de hoogte dat taxibedrijven (wier vervoersprestaties van belasting zijn vrijgesteld uit hoofde van een tijdelijke afwijking van het heffingsbeginsel, die is toegestaan bij de Zesde Richtlijn, 77/388/EEG, van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting - Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (BTW): uniforme grondslag ((PB L 145 van 13.6.1977). ))) ingevolge de Italiaanse BTW-wetgeving geen restitutie kunnen krijgen van de door hen op hun aanschaffingen van goederen en diensten betaalde belastingen. Dit is in overeenstemming met de richtlijn, die bepaalt dat de BTW aftrekbaar is wanneer de goederen en diensten worden gebruikt ten behoeve van belaste handelingen.

Uiteraard heeft de lidstaat de mogelijkheid de afwijking niet toe te passen en BTW te heffen op het personenvervoer, waardoor de BTW op de aanschaffingen kan worden gerestitueerd.